herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 567/22 obr. Przybiernów 2

Przybiernów, dnia 2015-12-31

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 2, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 567/22 o pow. 2,2900 ha, KW – SZ10/00026655/3.

Cena wywoławcza – 120.000,- zł

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenach turystyki przyjeziornej w ogólnej strefie turystyki pobytowej, objęta jest obszarem ochrony ptaków Natura 2000 i częściowo strefą „W-III” ograniczonej ochrony archeologicznej.

Działka zlokalizowana jest na południowy zachód od ścisłego centrum miejscowości Przybiernów przy drodze krajowej nr 3. Bliskie sąsiedztwo stanowi zabudowa produkcyjo-usługowa w dalszej odległości znajduje się jezioro Przybiernowskie i zabudowania mieszkalne.

Teren działki częściowo zagospodarowany jest rolniczo, pozostała część działki zgodna jest ze stanem z ewidencji gruntów.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 3 lutego 2016 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi kupujący.

Wójt Gminy Przybiernów zastrzega możliwość zaistnienia konieczności zastosowania zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                        Lilia Ławicka

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 14-01-2016 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2016 15:06