herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej w obrębie Włodzisław

Przybiernów 2016-04-11

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiącej niżej wymienione działki będące własnością Gminy Przybiernów, położone w obrębie Włodzisław, gm. Przybiernów - KW SZ10/00013234/2 i KW SZ10/00003224/6.

 

  • Działka nr 176/6 o pow. 2082 m2, niezabudowana,

  • Działka nr 176/7 o pow. 1796 m2, zabudowana budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 1061 m2.

  • Działka nr 174 o pow. 1856 m2, niezabudowana

 

Cena wywoławcza - 248 400,- zł

 

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przedmiotem sprzedaży są trzy działki, stanowiące jedną nieruchomość o powierzchni 0,5734 ha. Działka nr 176/7 zabudowana jest budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 1061 m2.

Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości Włodzisław w otoczeniu budownictwa wielorodzinnego oraz zabudowy jednorodzinnej.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowe działki znajdują się na terenach rozwoju działalności gospodarczej w ogólnej strefie produkcyjno- usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2016 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 10 maja 2016 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Działki nr 174 i 176/7 obr. Włodzisław obciążone są umową dzierżawy.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                  Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 12-04-2016 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Chojnacki 12-04-2016 14:25