herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

II nieogrniczony przetarg ustny na zbycie lokali mieszkalnych przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie

Przybiernów 2016-09-27

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnych położonych w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 3, stanowiących lokale mieszkalne nr 4 przy ul. 30-Lecia 4A i nr 3 przy ul. 30 Lecia 5B w Przybiernowie, gm. Przybiernów.

 

-Lokal mieszkalny nr 4 przy ul. 30-Lecia 4 A w Przybiernowie o powierzchni 28,6 m2 + piwnica o pow. 2,2 m2 wraz z udziałem 3080/435650 we wspólnej części nieruchomości objętej KWSZ10/00037767/1 – cena wywoławcza 50 000 zł

 

-Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. 30-Lecia 5B w Przybiernowie o powierzchni 59,5 m2 + dwie piwnice o pow. 12,1 i 18 m2 wraz z udziałem 8960/435650 we wspólnej części nieruchomości objętej KWSZ10/00037767/1 – cena wywoławcza 80 000 zł

 

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej poszczególnych nieruchomości.

Lokale usytuowane są na pierwszych piętrach budynków mieszalnych wielorodzinnych w centrum miejscowości Przybiernów.

Działka nr 721/3 obr. Przybiernów 3 na której posadowione są budynki mieszkalne nr 4A i 5B przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno-usługowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 2 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105

- godz. 13.00 na lokal mieszkalny nr 4 przy ul. 30-Lecia 4 A w Przybiernowie,

 

- godz. 14.00 na lokal mieszkalny nr 3 przy ul. 30-Lecia 5 B w Przybiernowie .

 

Prezentacja mieszkań możliwa będzie po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym pod nr telefonu 91 46 67 542 lub osobiście w pokoju nr 111 Urzędu Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 26 października 2016 r. z podaniem numeru wybranego lokalu w tytule wpłaty (przelewu) i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                       Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 30-09-2016 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2016 08:25