herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Zaproszenie do udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4

 

Przybiernów, dnia 2018-03-01

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

Zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przybiernów, położonych w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiących niezabudowane działki:

Nr 344/60 o pow. 0,0435 ha, cena wywoławcza 5200 zł

Nr 344/61 o pow. 0,0448 ha, cena wywoławcza 5300 zł

 

KW – SZ10/00029235/4

 

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowe działki znajdują się na terenach rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno-usługowej.

Działki położone są na terenie osiedla domów jednorodzinnych.

Teren działek niezagospodarowany – zieleń niska.

Przetargi na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzane były w dniu 18.09.2017 r. i 8.12.2017 r.

Rokowania odbędą się w dniu 3 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach zatytułowanych „ROKOWANIA” do dnia 30 marca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 5% do dnia 30 marca 2018 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

4. proponowaną cenę i sposób zapłaty.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Zaliczka oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócona w całości. Zaliczka nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji ds. zbycia nieruchomości dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi kupujący.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o rokowaniach.

 

                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                  Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 01-03-2018 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2018 11:36