herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 344/51 o pow. 0,0963 ha, KW – SZ10/00029235/4.

Cena wywoławcza – 26.000,- zł

 

 

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno-usługowej. Nieruchomość objęta jest strefą ochrony archeologicznej W II.

Działka położona jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych.

Teren działki niezagospodarowany – zieleń niska.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 30 marca 2018 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi kupujący.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                  Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 05-03-2018 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2018 13:02