Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO


WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW OGŁASZA NABÓR

na stanowisko urzędnicze

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przybiernowie

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie (administracyjne lub prawnicze)

 2. obywatelstwo polskie

 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych

 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

 5. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią

 7. posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

 • na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych, lub

 • w służbie cywilnej, lub

 • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

 • w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

 • na kierowniczych stanowiskach państwowych

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa : o aktach stanu cywilnego, kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy niejawnej, kpa, o zmianie imion i nazwisk, o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

 2. kreatywność, umiejętność nawiązywania współpracy,

 3. umiejętność obsługi komputera,

 4. dyspozycyjność.

 1. Do zakresu wykonywanych zadań należy w szczególności :

 1. Zastępowanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podczas jego nieobecności.

 2. Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

 3. Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

 4. Wydawanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych.

 5. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości.

 6. Prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych i dokumentacji z tym związanej.

 7. Współpraca z NZOZ działającymi na terenie gminy Przybiernów.

 8. Prowadzenie archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy, nadzór nad przygotowaniem materiałów do archiwizacji.

 1. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w naborze,

 2. list motywacyjny,

 3. życiorys (CV)

 4. dokument poświadczający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy)

 5. kwestionariusz osobowy ,

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z winy umyślnej,

 7. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

 8. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, dodatkowe kwalifikacje.

Brak jakiegokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika USC” z podaniem adresu do korespondencji i nr. telefonu w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie do dnia 30 stycznia 2009r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi 02 lutego o godz. 800.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o spotkaniu w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1007r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2000r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)”

Wójt Gminy
Tadeusz Kwiatkowski

Przybiernów 19.01.2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Hyla 20-01-2009 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Hyla 20-01-2009 14:54