Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ


WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze

referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Przybiernowie

I. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne:

 1. kandydat na stanowisko urzędnicze powinien posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy oraz znajomość następujących ustaw:

 1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

 2. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

 3. ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie co najmniej średnie - ekonomiczne,

 2. posiada co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości

 3. znajomość obsługi komputera,

 4. niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 5. nieposzlakowana opinia.

II. Do zadań referenta ds. księgowości budżetowej należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji analitycznej wydatków budżetu gminy oraz ich uzgadnianie.

 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy.

 3. Prowadzenie ewidencji analitycznej do zobowiązań gminnych oraz ich uzgadnianie, potwierdzanie sald.

 4. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej paliwa i opału, kwartalne ich uzgadnianie oraz rozliczanie inwentaryzacji.

 5. Szczegółowa analiza wydatków gminy w celu opracowania zmian budżetowych i budżetu na następny rok.

 6. Uzgadnianie planów finansowych budżetu gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

 7. Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości jednostkowej w zakresie prowadzonych spraw.

 8. Wypisywanie KW i przelewów.

 9. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w przygotowaniu projektu budżetu gminy, zmian budżetowych, sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

III. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w naborze,

 2. list motywacyjny,

 3. życiorys (CV)

 4. dokument poświadczający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy)

 5. kwestionariusz osobowy

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z winy umyślnej,

 7. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

 8. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,

 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Brak jakiegokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „Nabór na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Przybiernowie” z podaniem imienia i nazwiska oraz nr. telefonu, w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie do dnia 11.02.2009r. do godz. 1400

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 11.02.2009 r. o godz. 1500

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów.

II etap - komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu rozmowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych”.

Wójt Gminy
Tadeusz Kwiatkowski

Przybiernów, 02.02.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Hyla 02-02-2009 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Hyla 02-02-2009 15:12