herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

 

Projekt

 

Uchwała Nr ………

Rady Gminy w Przybiernowie

z dnia …………………..

 

 

 

w sprawie Programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

 

 

 

Na podstawie art.5a ,ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Gminy w Przybiernowie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kazanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr………

Rady Gminy w Przybiernowie

z dnia …………..

 

Program współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

 2. programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,

 3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

 4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przybiernów,

 5. Wójcie - należy prze to rozumieć Wójta Gminy Przybiernów,

 6. radzie –należy przez to rozumieć Radę Gminy w Przybiernowie,

 7. komórkach organizacyjnych Urzędu – należy przez to rozumieć referaty Urzędu Gminy oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Przybiernowie.

 8. konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział II

Cele programu

 

§ 2. 1. Głównym celem programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe programu:

 1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

 2. efektywne wykorzystywanie aktywności społecznej w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców gminy,

 3. kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między gminą a organizacjami pozarządowymi,

 4. udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,

 5. promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności,

 6. zwiększenie efektywności wykorzystania środków finansowych na realizację zlecanych zadań publicznych przez gminę.

 

 

 

 

Rozdział III

Zasady współpracy

 

§ 3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

 

 1. pomocniczości i suwerenności stron – gmina respektuje odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z organizacjami pozarządowymi, a także wspierają ich działalność, oraz umożliwiaj a realizację zadań publicznych na zasadach i formie określonej w ustawie,

 2. partnerstwa – gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy,

 3. efektywności – polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych, ze strony gminy w zakresie wyboru sposobu realizacji zadań, a ze strony organizacji pozarządowych w zakresie wykonania zadań,

 4. uczciwej konkurencji i jawności – zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

 

Rozdział IV

Zakres przedmiotowy współpracy

 

§ 4. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zakresie swoich zadań określonych w ustawach. Współpraca dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców.

 

Rozdział V

Formy współpracy organizacjami pozarządowymi

 

§ 5. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie:

1. Zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które mogą mieć formy:

 1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

 2. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

 1. publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych lub w BIP albo na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

 2. przekazywanie informacji o planowanych przez gminę do realizacji zadaniach publicznych lub realizowanych przez organizacje pozarządowe zadaniach sfery publicznej, o których mowa w ustawie.

3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z odrębną uchwałą rady.

4. Inne formy współpracy i wspierania organizacji pozarządowych:

 1. podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

 2. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

 3. udostępnianie sal Urzędu na organizowanie spotkań, szkoleń, użyczanie sprzętu, udzielanie pomocy w zakresie obsługi prawnej itp.,

 4. możliwość udostępniania lub użyczenia organizacjom pozarządowym lokali na preferencyjnych warunkach e celu działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 6. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 obejmować będzie w szczególności zadania :

 1. w zakresie wspierania przedsiębiorczości podejmowane będą następujące działania:

 1. współpraca w zakresie organizacji imprez szkoleniowo-informacyjnych dla

przedsiębiorców z terenu Gminy Przybiernów, a w szczególności pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej,

 1. rozwój przedsiębiorczości jako formy aktywizacji lokalnego rynku pracy .

 

 1. w zakresie pomocy społecznej podejmowane będą następujące działania:

 1. realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

zagrożonej patologiami społecznymi,

 1. realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i

wykluczeniem społecznym,

 1. realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem

alkoholizmowi,

 1. realizacja programów w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,

 2. realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych,

 3. pomoc dzieciom wychowującym się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu,

 4. opieka domowa nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi.

 5. dowóz osób niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych.

 

 1. w zakresie bezpieczeństwa publicznego podejmowane będą następujące działania:

 1. realizacja programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz

przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 1. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

 2. rozpowszechniania wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony swojego mienia,

 3. dofinansowanie działań Policji i OSP,

 4. realizacja programów mających na celu poprawę stanu dróg lokalnych

 

 1. w zakresie oświaty i kultury fizycznej:

 1. działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

 2. działania mające na celu upowszechnianie nauki języków obcych,

 3. realizacja programów mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i

młodzieży,

 1. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 3. organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i sportowych,

 4. organizacja przygotowań i uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych,

 5. wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy,

 6. wspieranie działalności uczniowskich i szkolnych klubów sportowych,

 7. utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

 1. W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej:

 1. realizacja programów służących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, seniorów podtrzymujących tradycje, zwyczaje i obyczaje regionalne,

 2. udział w organizacji imprez kulturalno - rozrywkowych.

 

Rozdział VII

Sposób realizacji programu

 

§ 7.1. W realizacji programu uczestniczą:

 1. Rada – w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej gminy,

 2. Wójt – w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Radę,

 3. Komórki organizacyjne Urzędu – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach kompetencji określonych według zakresów obowiązków,

 4. Organizacje pozarządowe w zakresie realizacji przyjętych zadań publicznych.

2. Współpraca komórek organizacyjnych Urzędu Gminy polega w szczególności:

 1. Na przygotowaniu i przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy,

 2. Sporządzeniu sprawozdania z realizacji programu,

 3. Podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert chyba, że inne przepisy umożliwiają inny tryb zlecania.

4. Otwarte konkursy ofert ogłaszane są przez Wójta i przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

5. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zostanie ustalona zarządzeniem Wójta.

6. Po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji konkursowej, ostateczną decyzje o wyborze ofert, które uzyskają dotacje oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia.

 

Rozdział VIII

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu

 

§ 8. Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację programu określa uchwała budżetowa na 2013 rok.

 

Rozdział IX

Sposób realizacji programu

 

§ 9. 1. Monitoring programu polega na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących sposobu jego realizacji.

2. Bieżącym monitorowaniem realizacji programu zajmują się odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu.

3. Wójt przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w 2013 r. nie później niż do 30 kwietnia 2014r.

4. Uwagi , wnioski oraz propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi mogą być zgłaszane Wójtowi.

5. Gromadzone wnioski i uwagi oraz propozycje, o których mowa w pkt. 4, będą podstawą do wprowadzenia zmian dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

6. Miernikami efektywności programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

  1. liczby organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych,

  2. liczby zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,

  3. liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych przez gminę,

  4. wysokość środków gminy, przekazanych na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

 

Rozdział X

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

 

§ 10. Prace nad programem są inicjowane i przeprowadzane przez Wójta. Program podlega konsultacji z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Nr XV/103/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Rozdział XI

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

 

§ 11. 1. Powoływanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie Zarządzenia Wójta.

2. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

  1. przedstawiciele Wójta, w tym przewodniczący komisji,

  2. przedstawiciele organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i inne podmioty biorące udział w konkursie,

3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby, posiadające specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej wybiera Wójt spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

5. Regulamin pracy konkursowej określi Wójt w trybie zarządzenia.

 

Rozdział XII

Okres realizacji programu

 

§ 12. Program obowiązuje w roku kalendarzowym 2013. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Pryć 19-11-2012 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pryć 19-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2012 15:01