herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej działki nr 372/28 obr. Przybiernów 3

Przybiernów 2017-02-08

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Przybiernów, stanowiącej zabudowaną działkę nr 372/28 obr. Przybiernów 3 o powierzchni 0,2586 ha, KW SZ10/00032141/2.

Działka zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 88 m2.

 

Cena wywoławcza - 38 000,- zł.

 

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

 

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju działalności gospodarczej w ogólnej strefie produkcyjno-usługowej.

Działka zlokalizowana jest w kompleksie działek przy ul. Golczewskiej w Przybiernowie.

Nieruchomość położona jest pomiędzy zabudową jednorodzinną, przemysłową i działkami ogrodowymi.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2017 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 7 marca 2017 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi kupujący.

Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności drogowej ustanowionej na działkach 372/25, 372/28, 372/30, 372/32, polegająca na prawie bezpłatnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 372/22, 372/23.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                                                            Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 08-02-2017 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2017 13:27