herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej zabudowaną działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2

Przybiernów 2018-01-4

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej działkę Nr 124/2 o pow. 458 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym (byłym budynkiem komisariatu policji w Przybiernowie) o powierzchni zabudowy 139 m2 i dwoma budynkami niemieszkalnymi o powierzchni zabudowy 11 i 58 m2. KW SZ10/00038189/2

Cena wywoławcza – 101 000,- zł.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

 

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenie rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno – usługowej i objęta jest strefą „W-II” częściowej ochrony archeologicznej.

Działka położona jest w centrum miejscowości Przybiernów w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                           Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 04-01-2018 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2018 14:53