Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 179/3

Załącznik do zarządzenia
Nr 33/2022 Wójta Gminy Przybiernów
z dnia 04 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przybiernów ogłasza rokowania po trzecim przetargu ograniczonym ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

działki położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gmina Przybiernów, stanowiącej działkę niezabudowaną Nr 179/3 powierzchni 0,1079ha

Cena wywoławcza 7 000 zł

Numer księgi wieczystej:  SZ10/00012601/9

Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej – 700zł

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został ogłoszony na dzień 28 października 2021r., drugi na dzień 12 stycznia 2022 r., kolejny na dzień 15 marca 2022 r.,

Przedmiotowa działka jest niezabudowana i nie jest objęta obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przybiernów, Uchwała nr XXXII/235/14 Rada Gminy w Przybiernowie z dnia 07.02.2014r., wyceniona działka znajduje się w strefie mieszkalno- usługowej.  Teren działki o konfiguracji płaskiej. Brak dostępu do drogi.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 6 maja 2022 r.  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie pocztą pod adresem: Urząd Gminy, 72-110 Przybiernów, ul. Cisowa 3, lub w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 106, do dnia 4 maja do godz. 1515.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 1.  
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza)  i sposób jej zapłaty;
  • własnoręczny podpis;
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania  6 maja 2022 r.- Włodzisław dz. nr 179/3”

 1. Zaliczkę w kwocie 700 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Przybiernów w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007. W tytule przelewu należy wpisać „zaliczka – działka 179/3 Włodzisław”

 

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Zaliczka oferenta, który wygra rokowania zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Zaliczka nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która rokowania wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy  przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający  ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, Pokój Nr 106, tel. 91 466-75-30.

Wójt Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia rokowań.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gabriela Budzyńska 04-04-2022 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gabriela Budzyńska 04-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Gabriela Budzyńska 04-04-2022 14:49