herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 193/7

 

Przybiernów 2017-12-14

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Miodowice, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 193/7 o pow. 0,2999 ha, KW – brak.

 

Cena wywoławcza – 23 000,- zł.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenie rozwoju działalności gospodarczej w ogólnej strefie produkcyjno-usługowej.

Działka objęta jest obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Działka położona jest na skraju wsi Miodowice, dojazd drogą gminną gruntową, teren działki porośnięty jest roślinnością niską.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 1430 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 91 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                          Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 14-12-2017 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2017 11:39