Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław Katarzyna Tańska 2019-07-19 13:38:57
Uchwała nr XX/174/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów. Piotr Hyla 2019-07-19 11:51:24
Uchwała nr VI/55/19 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:43:29
Uchwała nr VI/53/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wyskości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:43:15
Uchwała Nr V/48/19 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:42:56
Uchwała Nr V/47/19 w sprawie likwidacji sołectwa Sobieszewo i przyłączenia miejscowości Sobieszewo do Sołectwa Dzieszkowo - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:42:46
Uchwała Nr V/46/19 w sprawie podziału sołectwa Moracz - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:42:35
Uchwała Nr V/43/19 w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza informacji o lasach, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza dane pozostałych podatników - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:42:05
Uchwała Nr V/42/19 w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek nieruchomości, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza dane pozostałych podatników - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:41:55
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza informacji o gruntach rolnych, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, wzoru formularza dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, wzoru formularza dane pozostałych podatników - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:41:44
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:41:27
Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:41:10
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:40:59
Uchwała Nr V/37/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:40:41
Uchwała nr IV/32/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:40:12
Uchwała nr IV/29/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:39:40
Uchwała nr IV/28/19 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2019 rok. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:39:25
Uchwała nr IV/25/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:38:59
Uchwała nr IV/21/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:38:27
Uchwała nr IV/20/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:38:09
Uchwała nr IV/19/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-18 09:37:43
wykaz 2/19 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2019-07-12 11:44:58
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej działki nr 3/6 obr. Przybiernów 4, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2019-07-12 11:37:17
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej działki nr 3/5 obr. Przybiernów 4, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2019-07-12 11:35:55
IV nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 4, stanowiącej niezabudowaną działkę Nr 351/1 o pow. 0,1000 ha Łukasz Chojnacki 2019-07-12 11:33:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15 kV, stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na terenie działki nr 152/1, ( ul. Polna), obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów. Katarzyna Tańska 2019-07-10 08:57:30
Zawadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady Karolina Grzybowska 2019-07-08 12:28:32
Komisja Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Karolina Grzybowska 2019-07-08 12:25:49
Komisja Rewizyjna Karolina Grzybowska 2019-07-08 12:25:19
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Karolina Grzybowska 2019-07-08 12:24:57
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2019-07-08 11:42:17
Uchwała nr VI/51/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:46:59
Uchwała nr VI/49/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:45:36
Uchwała nr VI/50/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:45:10
Uchwała nr VI/49/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:44:21
Uchwała nr VI/55/19 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:43:02
Uchwała nr VI/54/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:42:30
Uchwała nr VI/53/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wyskości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:42:05
Uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2018 rok Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:41:31
Uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2018 rok - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2019-07-05 11:40:56