Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 192/17 obr. Łoźnica o pow. 7,6347 ha, zabudowanej zabytkowym pałacem.

Przybiernów, dnia 3 kwietnia 2020 r.

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów, położonej w obrębie ewidencyjnym Łoźnica, stanowiącej działkę nr 192/17 o pow. 7,6347 ha.

Nieruchomość stanowi zabytkowy park dworski (nr rej. 45, decyzja DZ-4200/7/0/97/2000 z dnia 04.07.2000 r.), zabudowany budynkiem zabytkowego pałacu (nr rej. A-472, decyzja PSOZ/Sz-n/5340/16/91 z dnia 20.02.1991 r.). Na terenie działki ponadto posadowione są dwa budynki gospodarcze.

Powierzchnia zabudowy zabytkowego pałacu wynosi 639 m2, budynków gospodarczych: 370 i 22 m2.

Nieruchomość położona jest w zwartym obszarze zabudowanym w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów.

Księga wieczysta nieruchomości: SZ10/00036604/4.

Cena wywoławcza – 382 000 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Gmina Przybiernów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenach ogrodów, w strefie zieleni wysokiej, parków i cmentarzy, na terenie ośrodka produkcji rolnej w strefie mieszkalno-usługowej.

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa działka, Gmina Przybiernów posiada Lokalny Program Rewitalizacji, przyjęty Uchwałą Nr XXV/209/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017 r., natomiast nie została podjęta uchwała w sprawie ustanowienia na przedmiotowym obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jak również ww. Uchwała nie przewiduje prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Przybiernów.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1.Uzgodnionego z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu zagospodarowania zabytku oraz dalszego korzystania z tego zabytku tj. zamierzonego sposobu wykorzystania nieruchomości wraz z harmonogramem działań.

2. Oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości, zwłaszcza zabytkowego pałacu.

3. Dowodu wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007, do dnia 25 maja 2020 r., w taki sposób aby najpóźniej tego dnia pieniądze znajdowały się na koncie Gminy Przybiernów.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustaloną w przetargu cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, pokój Nr 111 po uprzednim zgłoszeniu wizyty pod nr tel. 91 466-75-42.

                                                                                                                                                                Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 03-04-2020 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2020
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2020 14:55