herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 47/16 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 346,50 m2. Czesława Grzyb 2016-07-27 14:42:13
Zarządzenie nr 46/16 w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2016/2017 r. - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. Czesława Grzyb 2016-07-27 14:21:45
Zarządzenie nr 45/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-07-27 14:18:03
Zarządzenie nr 43/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Krótkiej 6. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2016-07-27 14:16:04
Zarządzenie nr 43/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Krótkiej 6. Czesława Grzyb 2016-07-27 14:15:52
Zarządzenie nr 43/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Krótkiej 6. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2016-07-27 14:15:50
Zarządzenie nr 40/16 w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji nalezności cywilnoprawnych i publicznoprawnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2016-07-27 14:10:28
Zarządzenie nr 40/16 w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji nalezności cywilnoprawnych i publicznoprawnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. Czesława Grzyb 2016-07-27 14:10:10
Zarządzenie nr 40/16 w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji nalezności cywilnoprawnych i publicznoprawnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. - dokument usunięty Czesława Grzyb 2016-07-27 14:10:01
Zarządzenie nr 39/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokaalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Miodowice 21. Czesława Grzyb 2016-07-27 14:07:08
Zarządzenie nr 37/16 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2016-07-27 14:03:05
Zarządzenie nr 36/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-07-27 14:00:20
Zarządzenie nr 44/16 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2016-07-27 13:58:00
Zarządzenie nr 20/16 w sprawie zmiany do regulaminu pracy stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 29/14 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 12.05.2014 r. Czesława Grzyb 2016-07-27 13:55:33
Zarządzenie nr 19/16 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2016-07-27 13:50:43
Zarządzenie nr 18/16 w sprawie udzielenia pracownikom OŚrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r.,poz.195). Czesława Grzyb 2016-07-27 13:33:58
Zarządzenie nr 17/16 w sprawie udzielenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r.,poz.195). Czesława Grzyb 2016-07-27 13:29:27
Zarządzenie nr 16/16 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r.,poz.195). Czesława Grzyb 2016-07-27 13:25:17
Uchwała nr XIV/115/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-07-27 13:24:17
Zarządzenie nr 3/16 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2016 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Czesława Grzyb 2016-07-27 13:18:45
Zarządzenie nr 2/16 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-07-27 13:16:25
Zarządzenie nr 35/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2016-07-27 12:45:26
Zarządzenie nr 35/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2016-07-27 12:44:54
Uchwała nr XIII/113/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Piotr Hyla 2016-07-18 12:27:46
Uchwała nr XIII/112/16 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-07-18 12:26:13
Uchwała nr XIII/111/16 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Piotr Hyla 2016-07-18 12:25:09
Uchwała nr XIV/125/16 uchylająca uchwałę Nr VIII/64/15 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2016-07-18 10:29:23
Uchwała nr XIV/124/16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2016-07-18 10:27:41
Uchwała nr XIV/118/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-07-18 10:26:15
Uchwała nr XIII/110/16 w sprawie poboru zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Hyla 2016-07-18 10:24:27
Uchwała nr XIII/109/16 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Hyla 2016-07-18 10:22:15
Uchwała nr XIII/108/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-07-18 10:20:35
Uchwała nr XIII/107/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. Piotr Hyla 2016-07-18 10:20:15
Uchwała nr XIII/108/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-07-18 10:19:38
Uchwała nr XIII/107/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. Piotr Hyla 2016-07-18 10:17:25
Uchwała nr XIII/106/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Piotr Hyla 2016-07-18 10:15:44
Uchwała nr XIII/105/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-07-18 10:14:11
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+22 - 61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Mariusz Lerka 2016-07-15 07:50:18
Informacja o realizacji budżetu w I kwartale 2016 roku. Piotr Hyla 2016-07-13 12:47:55
Uchwała nr XIII/103/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-07-08 14:34:06