herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XIII/109/16 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Piotr Hyla 2016-07-18 10:22:15
Uchwała nr XIII/108/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-07-18 10:20:35
Uchwała nr XIII/107/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. Piotr Hyla 2016-07-18 10:20:15
Uchwała nr XIII/108/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Przybiernów Piotr Hyla 2016-07-18 10:19:38
Uchwała nr XIII/107/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. Piotr Hyla 2016-07-18 10:17:25
Uchwała nr XIII/106/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Piotr Hyla 2016-07-18 10:15:44
Uchwała nr XIII/105/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-07-18 10:14:11
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu drogi ekspresowej S3. Zadanie 1: Droga ekspresowa S3 na odcinku Brzozowo - Miękowo km 44+22 - 61+800 pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Magdalena Czerwińska 2016-07-15 07:50:18
Informacja o realizacji budżetu w I kwartale 2016 roku. Piotr Hyla 2016-07-13 12:47:55
Uchwała nr XIII/103/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-07-08 14:34:06
Opinia RIO w sprawie informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok. Piotr Hyla 2016-07-04 15:11:06
Sprawozdanie budżetowe za 2015 rok. Piotr Hyla 2016-07-04 15:08:08
Sprawozdanie budżetowe za 2015 rok. Piotr Hyla 2016-07-04 15:07:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo Magdalena Czerwińska 2016-06-28 12:02:29
Ogłoszenie Wójta Gminy Przybiernów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy Magdalena Czerwińska 2016-06-28 12:00:08
I nieogrniczony przetarg ustny na zbycie lokali mieszkalnych przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie Łukasz Chojnacki 2016-06-23 14:52:18
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-06-23 14:50:20
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. 30-Lecia w Przybiernowie - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2016-06-23 14:50:11
Uchwała nr 81/X/15 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów. Piotr Hyla 2016-06-13 11:44:11
Uchwała nr X/79/15 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018. Piotr Hyla 2016-06-13 11:42:48
Uchwała nr III/19/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Piotr Hyla 2016-06-13 11:30:58
Protokół 8 z dnia 22 października 2015 roku. Piotr Hyla 2016-06-10 11:39:33
Protokół 7 z dnia 11 września 2015 roku. Piotr Hyla 2016-06-10 10:51:20
Protokół 7 z dnia 11 września 2015 roku. Piotr Hyla 2016-06-10 10:50:22
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym Magdalena Czerwińska 2016-06-10 08:45:44
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2016-06-10 08:44:19
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2016-06-10 08:43:58
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego Magdalena Czerwińska 2016-06-10 08:41:20
1. Wniosek o wydanie zświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2016-06-10 08:38:59
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2016-06-10 08:38:38
Zeznania świadka w sprawie emerytalno - rentowej (do KRUS) Magdalena Czerwińska 2016-06-01 14:41:23
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie emerytalno - rentowej (do KRUS) Magdalena Czerwińska 2016-06-01 14:40:31
Zeznania świadka w sprawie emerytalno - rentowej (do ZUS) Magdalena Czerwińska 2016-06-01 14:39:30
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie emerytalno - rentowej (do ZUS) Magdalena Czerwińska 2016-06-01 14:38:34
Wniosek o wydane zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenneg Magdalena Czerwińska 2016-06-01 13:58:13
Wniosek o wydanie wypisu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Magdalena Czerwińska 2016-06-01 13:50:35
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Czerwińska 2016-06-01 13:42:36
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2016-06-01 13:32:25
Oświadczenie do wniosku 1 i 2 Magdalena Czerwińska 2016-06-01 13:30:04
1. Wniosek o wydanie zświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - dokument usunięty Magdalena Czerwińska 2016-06-01 13:29:17