herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2015 Piotr Hyla 2016-05-24 12:33:40
Zarządzenie nr 34/16 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Dostawa urzadzeń i wykonanie prac przy ujęciu wody w miejscowości Babigoszcz".. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:23:37
Zarządzenie nr 32/16 w sprawie zmian w budżecie gmin y na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:20:53
Zarządzenie nr 31/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:19:44
Zarządzenie nr 30/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokaalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Świętoszewko 11, 72-122 Łoźnica. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:18:17
Zarządzenie nr 28/16 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków scisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:16:06
Zarządzenie nr 27/16 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Opracowanie Studium Wykonalności stanowiącej wydatek związany z przygotowaniem dokumentacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16". Czesława Grzyb 2016-05-18 14:14:00
Zarządzenie nr 26/16 w sprawie uistalenia planów nych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:07:25
Zarządzenie nr 25/16 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunaalnych (PSZOK) w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:05:39
Zarządzenie nr 24/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:03:27
Zarządzenie nr 21/16 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2016-05-18 14:01:48
Zarządzenie nr 15/16 w sprawie powołania Komisji rostrzygającej wybór oferty na zadanie pn. "Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz w gminie Przybiernów" oraz w kolejnym etapie inwestycji wybór oferty na wykonanie przedmiotowej modernizacji. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:59:51
Zarządzenie nr 14 a/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:48:34
Zarządzenie nr 14/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:45:42
Zarządzenie nr 13/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:28:54
Zarządzenie nr 12/16 w sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:27:21
Zarządzenie nr 11/16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:25:41
Zarządzenie nr 10/16 w sprawie wykorzystania samochodu Renault Master. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:22:55
Zarządzenie nr 9/16 w sprawie uastalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:21:01
Zarządzenie nr 7/16 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:16:40
Zarządzenie nr 6/16 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące działki nr 176/7 o pow. użytkowej 1796 m2 obręb Włodzisław zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 823,15 m2 oraz nieruchomość nr 174 obręb Włodzisław o pow. 1856 m2. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:14:16
Zarządzenie nr 5b/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół postawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:09:22
Zarządzenie nr 5a/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Przybiernów. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:04:28
Zarządzenie nr 5/16 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 13:00:04
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 12:54:41
Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. Czesława Grzyb 2016-05-18 12:50:14
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016 roku. Piotr Hyla 2016-05-18 11:40:43
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2016 roku. Piotr Hyla 2016-05-18 11:38:24
Uchwała nr XII/91/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. Piotr Hyla 2016-05-09 12:23:16
Uchwała nr XII/90/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. Piotr Hyla 2016-05-09 12:07:30
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-05-04 12:34:20
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-05-04 12:33:32
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-05-04 12:32:24
Zarządzenie nr 33/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-05-04 11:33:02
Test - dokument usunięty Piotr Hyla 2016-05-04 11:28:01
Zarządzenie nr 33/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie. Piotr Hyla 2016-05-04 11:27:48
Podstawowe informacje na temat opłaty adiacenckiej i możliwości rozłożenia jej na raty Magdalena Czerwińska 2016-04-28 15:04:39
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-04-25 16:05:19
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2016-04-25 15:05:16
wykaz nr 3/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i drodze bezprzetargowej Łukasz Chojnacki 2016-04-21 15:23:44