Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Referent do spraw świadczeń rodzinnych".


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. świadczeń rodzinnych

w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 6. Wykształcenie co najmniej średnie

 7. Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

 2. Umiejętność organizacji pracy własnej.

 3. Umiejętność pracy w zespole.

 4. Łatwość przekazywania informacji.

 5. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

 6. Kreatywność, zaangażowanie.

 7. Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, dokładność.

 

II. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Przyjmowanie wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych.

 2. Gromadzenie materiału dowodowego (kompletowanie dokumentów niezbędnych w procesie przyznawania świadczeń rodzinnych.)

 3. Opracowywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

 4. Wystawianie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

 5. Na wniosek zainteresowanych- wystawianie zaświadczeń w sprawach świadczeń rodzinnych.

 6. Przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych.

 7. Prowadzenie akt osób pobierających świadczenia rodzinne.

 8. Ewidencjonowanie dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczeń rodzinnych.

 9. Dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę interesantów.

 10. Przygotowywanie dokumentacji odwoławczej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 11. Wykonanie zadań należących do obsługi systemu informatycznego do świadczeń rodzinnych.

 12. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

 13. Przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań finansowych i merytorycznych, w szczególności: planowanie potrzeb
  w zakresie świadczeń rodzinnych.

 14. Pomoc i wzajemna współpraca z pracownikiem ds. Funduszu Alimentacyjnego w okresie naboru wniosków na kolejne okresy zasiłkowe.

 15. Zastępstwo pracownika ds. Funduszu Alimentacyjnego podczas jego nieobecności.

 16. Wykonywanie innych zadań wskazanych przez Kierownika OPS.

 

III. Warunki pracy:

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy - miejsce pracy - parter budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie. Budynek nie jest wyposażony w windę, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. Curriculum vitae (życiorys),

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy potwierdzony świadectwami pracy,

 4. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

 5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08..1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.)”.

 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 7. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie (pok. 5) do dnia 12 maja 2014r. w godzinach od 7.15 - 15.15 w zamkniętej kopercie lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie”.
  ADRES:
  OPS Przybiernów, 72-110 Przybiernów, ul. Cisowa 3.

 • Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie zastrzega prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniające wymogi konieczne i pożądane.

 • Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej OPS w Przybiernowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przybiernów.

 • Dokumenty aplikacyjne złożone w procesie rekrutacji stają się własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie.

 • Administratorem danych osobowych kandydatów rekrutacyjnych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie.

 • Dane osobowe będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami)
  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).

 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Hyla 30-04-2014 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Hyla 30-04-2014 15:17