herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej w obrębie Łoźnica stanowiącej udział w działce nr 61/4 i pomieszczenu w budynku gospodarczym znajdującym się na tej działce

                                                                                                                                                       Przybiernów, 2014-9-9

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niżej wymienionej nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Łoźnica, stanowiącej pomieszczenie w budynku gospodarczym i udział w działce nr 61/4 obr. Łoźnica, KW 26649:

 

1.udział wynoszący 0,397 w zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 228,8 m2, działce nr 61/4 obr. Łoźnica o pow. całkowitej 0,0385 ha w tym udział w w/w budynku gospodarczym w wielkości 90,8 m2 – cena wywoławcza 14 000 zł;

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej na wybraną nieruchomość.

 

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenie rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno-usługowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 6 października 2014 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupione nieruchomości musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, pokój Nr 111, tel. 091 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

 

                                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                                                                        Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 09-09-2014 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2014 14:47