Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy. 2017-02-06 14:00
dokument Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów w obrębach Trzebianowo, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Moracz, Czarnogłowy, Świętoszewo, Łoźnica, Dzisna, Dzieszkowo 2017-01-12 07:49
dokument Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2017-01-12 07:58
dokument Uchwała nr XVII/144/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 2017-02-17 14:58
dokument Uchwała Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. 2017-02-08 15:13
dokument Uchwała nr XVII/141/16 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2017. 2017-02-02 13:08
dokument Uchwała nr XVII/140/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. 2017-02-10 10:39
dokument Uchwala nr XVII/139/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. 2017-02-08 15:15
dokument Uchwała nr XVI/137/16 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie gminy Przybiernów. 2016-12-07 13:00
dokument Uchwała nr XVI/136/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przybiernów. 2017-02-13 14:57
dokument Uchwała nr XVI/135/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 2017-02-03 15:27
dokument Uchwała nr XVI/134/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2016-12-05 14:27
dokument Uchwała nr XVI/133/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. 2016-12-05 14:24
dokument Uchwała nr XVI/132/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. 2016-12-07 12:35
dokument Uchwała nr XVI/131/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. 2016-12-05 14:55
dokument Uchwała nr XV/130/16 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. 2016-11-14 15:21
dokument Uchwała nr XV/129/16 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających. 2016-10-24 12:36
dokument Uchwała nr XV/127/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. 2016-11-14 15:50
dokument Uchwała nr XV/126/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. 2016-11-16 13:58
dokument Uchwała nr XIV/125/16 uchylająca uchwałę Nr VIII/64/15 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-07-18 10:29
dokument Uchwała nr XIV/124/16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-07-18 10:27
dokument Uchwała nr XIV/123/16 w sprawie wynagrodzenia Wójta. 2016-08-10 15:13
dokument Uchwała nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. 2017-04-04 11:53
dokument Uchwała nr XIV/118/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. 2016-07-18 10:26
dokument Uchwała nr XIV/117/16 w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Przybiernowie wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Przybiernów. 2016-09-05 13:27
dokument Uchwała nr XIV/116/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. 2016-07-28 10:58
dokument Uchwała nr XIV/115/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. 2016-07-27 13:24
dokument Uchwała nr XIII/114/16 w sprawie w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 2016-08-10 15:11
dokument Uchwała nr XIII/113/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 2016-07-18 12:27
dokument Uchwała nr XIII/112/16 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przybiernów. 2016-07-18 12:26
dokument Uchwała nr XIII/111/16 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 2016-07-18 12:25
dokument Uchwała nr XIII/110/16 w sprawie poboru zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-07-18 10:24
dokument Uchwała nr XIII/109/16 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-07-18 10:22
dokument Uchwała nr XIII/108/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Przybiernów 2016-07-18 10:20
dokument Uchwała nr XIII/107/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. 2016-07-18 10:20
dokument Uchwała nr XIII/106/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-07-18 10:15
dokument Uchwała nr XIII/105/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. 2016-07-18 10:14
dokument Uchwała nr XIII/103/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. 2016-07-08 14:34
dokument Uchwała nr XIII/102/16 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. 2016-08-10 15:19
dokument Uchwała nr XII/98/16 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów. 2016-04-04 13:37
dokument Uchwała nr XII/95/16 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2016 rok. 2016-04-18 12:52
dokument Uchwała nr XII/91/16 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2016-2033. 2016-05-09 12:23
dokument Uchwała nr XII/90/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. 2016-05-09 12:07
dokument Uchwała nr XI/87/16 zmieniająca uchwałę Nr X/78/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2016-02-26 15:13
dokument Uchwała nr XI/85/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2016-02-26 15:11
dokument Uchwała nr XI/84/16 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu gospodarki wodno-ściekowej na lata 2015-2020 gminy Przybiernów". 2016-02-29 15:14
dokument Uchwała nr XI/83/16 w sprawie: udzielenia dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2016-02-22 13:48
dokument Uchwała nr XI/82/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2016 rok. 2016-02-22 13:37