herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXII/194/17 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. 2017-10-25 11:32
Uchwała nr XXII/193/17 w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Przybiernów. 2017-10-25 11:33
Uchwała nr XXIII/191/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. 2017-11-03 14:14
Uchwała nr XXII/187/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów. 2017-09-13 13:09
Uchwała nr XXII/185/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033. 2017-09-15 13:44
Uchwała nr XXII/183/17 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". 2017-09-08 14:06
Uchwała nr XXII/182/17 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. 2017-09-08 14:04
Uchwała Nr XXI/181/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn ? Recław 2017-07-26 14:54
Uchwała Nr XXI/180/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 wraz z opinią RIO. 2017-08-16 14:34
Uchwała nr XXI/179/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok wraz z opiniami RIO. 2017-08-16 14:32
Uchwała nr XXI/178/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". 2017-07-10 11:25
Uchwała nr XXI/177/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu "Świadomie bezpieczni w gminie Przybiernów" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka w 2017, w Województwie Zachodniopomorskim. 2017-07-10 11:31
Uchwała nr XX/176/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-07-26 13:01
Uchwała nr XX/175/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2017-07-10 12:56
Uchwała nr XX/173/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. 2017-07-26 14:16
Uchwała nr XIX/168/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów. 2017-04-06 10:58
Uchwała nr XIX/167/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-20 15:18
Uchwała nr XIX/166/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2017-04-20 15:29
Uchwała nr XIX/165/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2017-2033 oraz opinia RIO jej dotycząca. 2017-05-04 14:03
Uchwała nr XIX/164/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok oraz opinia RIO jej dotycząca. 2017-05-04 14:07
Uchwała nr XVIII/163/17 w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Żychlikowo i określenia jej rodzaju jako osada. 2017-07-10 12:44
Uchwała nr XVIII/162/17 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. 2017-04-04 11:57
Uchwała nr XVIII/160/17 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2017. 2017-08-09 14:08
Uchwała nr XVIII/159/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na 2017 rok. 2017-07-26 14:47
Uchwała nr XVIII/157/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-27 13:34
Uchwała nr XVIII/156/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-04-06 14:32
Uchwała nr XVIII/155/17 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-04-06 14:34
Uchwała nr XVIII/154/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 2017-07-10 12:12
Uchwała nr XVIII/153/17 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2017-03-02 12:36
Uchwała nr XVIII/151/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-03-02 12:33
Uchwała nr XVIII/150/17 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-03-02 12:22
Uchwała nr XVIII/149/17 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2017 rok. 2017-04-12 15:35