Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

nabór na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych


WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko urzędnicze

ds. podatków i opłat lokalnych

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym lub zarządzania nieruchomościami,

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu,

 2. preferowane co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku pracy w księgowości, podatkach lub obsłudze nieruchomości,

 3. znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku:
  ustawa - ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o ochronie danych osobowych, znajomość zasad udzielania pomocy publicznej i przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 4. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych.

 5. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 6. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność.

 1. Do zakresu wykonywanych zadań należy w szczególności :

 1. Dokonywanie wymiaru należności budżetowych:

  1. podatku rolnego i leśnego

  2. podatku od nieruchomości

 2. Prowadzenie ewidencji podatkowej od środków transportowych.

 3. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie lub odroczenie terminów płatności w/w należności.

 4. Przygotowanie projektów uchwał zmieniających wysokość podatków i opłat.

 5. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na podstawie posiadanej dokumentacji,

 6. Ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy w sprawach dotyczących przygotowania prowizorium budżetu.

 7. Sporządzanie postanowień dotyczących należności budżetowych pobieranych przez Urząd Skarbowy, stanowiących dochód gminy.

 8. Naliczanie opłaty prolongacyjnej od zobowiązań podatkowych

 9. Rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia pomocy publicznej i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

 10. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych w zakresie skutków, dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty dochodów budżetowych.

 11. Kontrola i przestrzeganie terminowości składania deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych.

 12. Przeprowadzanie kontroli i oględzin w związku z prowadzonymi postępowaniami dowodowymi.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

 3. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.).

Brak jakiegokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnyh” z podaniem adresu do korespondencji i nr. telefonu, w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie
do dnia 29 maja 2017r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o spotkaniu w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Wójt Gminy

Lilia Ławicka

Przybiernów 17.05.2017r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Popiołek 17-05-2017 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Popiołek 17-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2017 13:10