herb BIP - Urząd Gminy w Przybiernowie

www.przybiernow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXVII/238/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. 2018-10-12 12:07
Uchwała nr XXVII/237/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego". 2018-09-07 14:25
Uchwała nr XXVII/236/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego". 2018-09-07 13:33
Uchwała nr XXXVII/235/18 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przybiernów. 2018-08-13 12:46
Uchwała nr XXVII/234/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Przybiernów. 2018-08-09 14:04
Uchwała nr XXVII/233/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-09-07 10:49
Uchwała nr XXVII/232/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/16 dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. 2018-09-07 10:47
Uchwała nr XXVII/231/18 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów (Uchwała Nr XXVI/215/18). 2018-08-17 14:43
Uchwała nr XXVII/227/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. 2018-07-20 12:12
Uchwała nr XXVII/226/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-09-07 12:38
Uchwała nr XXVII/225/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. 2018-09-07 12:31
Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. 2018-04-09 11:16
Uchwała nr XXVI/221/18 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2018 rok. 2018-04-09 10:23
Uchwała nr XXVI/219/18 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-11 11:46
Uchwała nr XXVI/218/18 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-11 12:45
Uchwała nr XXVI/217/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku. 2018-04-11 14:58
Uchwała Nr XXVI/216/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw publicznym gminnym drogom w Przybiernowie 2018-05-11 13:54
Uchwała nr XXVI/215/18 w sprawie uchwalenia regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów. 2018-08-17 14:28
Uchwała nr XXVI/214/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. 2018-04-11 15:18
Uchwała nr XXVI/213/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. 2018-04-11 11:50
Uchwała nr XXVI/212/18 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w Gminie Przybiernów". 2018-03-26 15:59
Uchwała nr XXVI/211/18 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". 2018-03-26 15:58