Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr IX/85/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 2020-03-30 19:02
dokument Uchwała Nr IX/84/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2020-01-08 10:09
dokument Uchwała Nr IX/83/19 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 2020-01-07 14:43
dokument Uchwała nr IX/82/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przybiernów na rok szkolny 2019/2020. 2020-04-01 11:27
dokument Uchwała Nr IX/81/19 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów 2020-01-07 14:41
dokument Uchwała nr IX/80/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2020-02-05 14:29
dokument Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033 2020-02-04 15:12
dokument Uchwała nr IX/78/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2020. 2020-03-20 11:01
dokument Uchwała IX/77/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033 2020-01-29 09:50
dokument Uchwała nr IX/76/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. 2020-02-14 15:10
dokument Uchwała Nr IX/75/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup ubrania specjalnego" 2020-01-07 14:45
dokument Uchwała nr VIII/74/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów. 2020-03-30 19:21
dokument Uchwała nr VIII/73/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. 2020-03-30 19:17
dokument Uchwała Nr VIII/72/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów 2020-02-13 11:15
dokument Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej. 2019-12-03 13:03
dokument Uchwała nr VIII/70/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości bez przetargu. 2020-03-30 19:09
dokument Uchwała nr VIII/69/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2020. 2020-01-15 15:25
dokument Uchwała nr VIII/68/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020. 2020-01-15 15:24
dokument Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033 2019-12-03 13:40
dokument Uchwała nr VIII/66/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. 2020-02-24 14:52
dokument Uchwała Nr VIII/65/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Goleniowskiego 2019-11-28 14:29
dokument Uchwała Nr VII/64/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia "Gminnego programu gospodarki wodno-ściekowej na lata 2015-2020 gminy Przybiernów" 2019-10-04 12:50
dokument Uchwała nr VII/63/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów. 2019-10-28 16:44
dokument Uchwała nr VII/62/19 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. 2019-11-18 14:32
dokument Uchwała nr VII/61/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-11-18 14:29
dokument Uchwała nr VII/60/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-11-18 14:25
dokument Uchwała nr VII/59/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2019-11-18 14:23
dokument Uchwała Nr VII/58/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033 2019-10-04 12:48
dokument Uchwała Nr VII/57/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. 2019-10-28 16:19
dokument Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2020-2023 2019-10-04 12:50
dokument Uchwała nr VI/55/19 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-11-18 14:19
dokument Uchwała nr VI/54/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-07-05 10:27
dokument Uchwała nr VI/53/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-11-18 14:13
dokument Uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2018 rok 2019-07-05 10:24
dokument Uchwała nr VI/51/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania 2019-07-05 10:23
dokument Uchwała nr VI/50/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. 2019-07-05 10:22
dokument Uchwała nr VI/49/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 2019-07-05 10:20
dokument Uchwała nr V/48/19 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. 2019-11-19 14:19
dokument Uchwała nr V/47/19 w sprawie likwidacji sołectwa Sobieszewo i przyłączenia miejscowości Sobieszewo do Sołectwa Dzieszkowo. 2019-11-19 14:17
dokument Uchwała nr V/46/19 w sprawie podziału sołectwa Moracz. 2019-11-19 14:15
dokument Uchwała Nr V/45/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-06-18 09:18
dokument Uchwała Nr V/44/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" 2019-06-18 09:16
dokument Uchwała nr V/43/2019 w sprawie wzorów formularzy podatkowych - nieobowiazująca. 2019-11-19 13:22
dokument Uchwała nr V/42/2019 w sprawie wzorów formularzy podatkowych - nieobowiazująca. 2019-11-19 13:21
dokument Uchwała nr V/41/2019 w sprawie wzorów formularzy podatkowych - nieobowiazująca. 2019-11-19 13:22
dokument Uchwała nr V/40/19 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów. 2019-11-19 13:51
dokument Uchwała nr V/39/19 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-11-19 13:49
dokument Uchwała nr V/38/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-11-19 13:48
dokument Uchwała nr V/37/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 2019-11-20 14:51
dokument Uchwała Nr V/36/19 w sprawie uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033 2019-06-18 08:59
dokument Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok 2019-06-18 08:52
dokument Uchwała Nr V/34/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" 2019-06-18 08:49
dokument Uchwała Nr V/33/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" 2019-06-18 08:49
dokument Uchwała nr IV/32/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 2019-11-19 14:30
dokument Uchwała IV/31/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033. 2019-05-13 15:34
dokument Uchwała nr IV/30/19 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2019 rok. 2019-05-20 13:44
dokument Uchwała nr IV/29/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2019-11-19 14:26
dokument Uchwała nr IV/28/19 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2019 rok. 2019-11-19 14:25
dokument Uchwała nr IV/27/19 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2019 2019-05-27 12:41
dokument Uchwała nr IV/26/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na 2019 rok 2019-05-27 12:39
dokument Uchwała nr IV/25/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 2019-11-19 14:23
dokument Uchwała nr IV/24/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. 2019-05-17 12:07
dokument Uchwała nr IV/23/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Dzieszkowo i Sołectwa Sobieszewo w sprawie połączenia w jedno sołectwo. 2019-05-17 12:13
dokument Uchwała nr IV/22/19 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Moracz w sprawie podziału sołectwa na dwa sołectwa: Sołectwo Moracz i Sołectwo Rokita. 2019-05-17 12:10
dokument Uchwała nr IV/21/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2019-11-20 10:21
dokument Uchwała nr IV/20/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2019-11-20 10:21
dokument Uchwała nr IV/19/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2019-11-20 10:22