Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

sprawozdanie z organizacji pozarządowych za rok 2020

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYBIERNÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2020

PRZYBIERNÓW, KWIECIEŃ 2021 ROK  

WSTĘP

          Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy (rozumianymi w tym Sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe”). Rada Gminy w Przybiernowie Uchwałą Nr III/17/18 z dnia 28 grudnia 2018r. przyjęła Wieloletni Program Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021. Na mocy tego Programu w 2020 roku kształtowana była współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi.

         Program jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program przede wszystkim określa cele i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe, a także formy i tryby ich realizacji. Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach suwerenności stron, pomocniczości, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji.

        Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ww. ustawy i przekazane Radzie Gminy w Przybiernowie oraz podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przybiernów.

           CEL

      Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi, zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.

      Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie oraz wspólnotę lokalną,  rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, bycie ważnym w społeczeństwie, mieć świadomość, że każde działanie ma wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, są to elementy  kluczowe współpracy, które mają duży wpływ na poprawę życia mieszkańców gminy, poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb.

     Do szczegółowych celów programów zaliczamy również promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności oraz udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków finansowych na realizacje zlecanych zadań.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

       Gmina traktuje organizacje pozarządowe jako równych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy.

       Współpraca polega również na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych, ze strony gminy w zakresie wyboru sposobu realizacji zadań, a ze strony organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań.

       Ważnym elementem współpracy Gminy z organizacjami jest uczciwa konkurencja i jawność, które zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach  wyboru realizowania zadania publicznego oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

        W 2019 roku ogłoszono dwa konkursy, których termin realizacji przypadał na lata 2020-2022.

        Pierwszy konkurs dotyczył zapewnienia dowozu uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. Konkurs przeprowadzony był na lata 2020-2022. Do konkursu przystąpił jeden przewoźnik tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Wolinie. Kwota w 2020 roku  przeznaczona na dowóz to 44.850zł.

        Drugim konkursem z zakresu wspierania  rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przybiernów w latach 2020-2022 w Kartlewie oraz Czarnogłowach. Złożona została jedna oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Środki przeznaczone na rok 2020 to 14.000zł.

       W ramach współpracy finansowej ze środków Unii  Europejskiej  w 2019 roku Gmina Przybiernów zawarła umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich na projekt „Podniesienie Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” (nr projektu POPC.0301.00-00-0086/18). Na projekt otrzymano 148.320,00zł.

       W 2019  rozpoczął się projekt i w związku z tym ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego. Wykorzystano 48.971,22zł na komputery oraz promocję.

     Pozostałą kwotę tj. 99.348,78zł w której w skład wchodzą: promocja, zarządzanie projektem, instruktor, koordynator wykorzystano w 2020 roku.

     Celem projektu było, aby otrzymane komputery trafiły do Szkół Podstawowych w Czarnogłowach oraz  Przybiernowie.

      Rok 2020 owocował w różne projekty w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego  Zdalna Szkoła.

   Pierwszy projekt w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 to Zdalna Szkoła, który otrzymał środki w wysokości 59.997,42zł na zakup sprzętu.  Projekt ten  odpowiedział na sytuację szkolnictwa, związana z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami COVID- 19 i miał na celu umożliwienie nauki zdalnej uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwiała uczestnictwo w nauce przez Internet.

Dzięki  projektowi Gmina Przybiernów zakupiła:

 • 17 laptopów,
 • 10 szt. licencji,
 • polisę na sprzęt.

    Drugi program do jakiego przystąpiła Gmina Przybiernów to Zdalna Szkoła + współfinansowanym również ze środków unijnych  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego, skierowany do dwóch szkół z terenu Gminy Przybiernów.  Kwota jaką Gmina otrzymała na realizacje tego projektu to  54.424,00zł. Dzięki temu projektowi szkoły z naszej Gminy otrzymały:

 • 5szt. komputerów przenośnych,
 • 12szt. komputerów stacjonarnych,
 • 17szt. pakietów oprogramowania  biurowego,
 • 12szt. kamer internetowych USB min HD do komputerów stacjonarnych,
 • 12 szt. słuchawek nausznych przewodowych.

     Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Przybiernowie  Wójt Gminy Przybiernów w 2020 przyznała nagrody dla uczniów  za wybitne osiągnięcia w nauce. Nagrodzona została uczennica ze Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach oraz dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przybiernowie, na nagrody przeznaczono 1.500zł z budżetu Gminy.

    Samorząd współpracuje również z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, poza otwartym konkursem ofert, gmina angażuje środki budżetu w organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych w ramach ich współorganizowania, wspiera kluby sportowe działające na terenie gminy. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza piłki nożnej wśród młodzieży na terenie Gminy reprezentują:

 1. Klub Sportowy „Orzeł” Łoźnica, który otrzymał środki w wysokości 42.565,94zł.
 2. LZS „Pomorzanin” Przybiernów otrzymał 23.337,43zł.
 3. Klub Sportowy LZS Przybiernów otrzymał 7.600zł.

       W 2020 roku Gmina podjęła działania pod względem bezpieczeństwa i z tego tytułu  wsparła Policję w Przybiernowie na kwotę 25.000zł,   OSP w Czarnogłowach w wysokości 5.025,68zł oraz OSP w Przybiernowie przekazała 15.576zł.

      Pod względem promocji zdrowia  Gmina Przybiernów w 2020 roku realizowała program w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia i przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka edycja 2020/2021.

W ramach programu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Przybiernów były organizowane zajęcia w klasach 7 i 8, po których uczniowie będą mieć  pojęcie o zasadach profilaktyki czerniaka.

     Z zakresu pomocy społecznej Gmina Przybiernów przyznała środki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 445.736,65zł w tym

wspierany był również program  „Za Życiem”.

    Podjęto działania w realizowaniu  środowiskowego programu kierowanego do dzieci i młodzieży. Program  był realizowany w szkołach, prowadzony przez nauczycieli. Realizacja tego programu składała się z takich działań jak:

 • „Polubić czytanie”,
 • „Poznaj historię Świata i Polski”,
 • „W kręgu Bajek”.

    Na realizację tych zajęć przeznaczono 2.565,00zł środki z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZAKOŃCZENIE

      Podsumowując współpracę Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku w trudnym dla nas czasie, w dobie epidemii dotkniętym COVID- 19  można powiedzieć, że czas ten choć trudny to bardzo okazał się owocny przede wszystkim dla oświaty.

      Samorząd lokalny jest dla III sektora tj. organizacji pozarządowych ważnym partnerem, pozwalającym na realizacje przedsięwzięć w obszarach określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co więcej, współpraca i wsparcie inicjatyw pozarządowych prowadzone jest także w oparciu o mechanizmy finansowe poza tryby przewidziane w w/w ustawie.

 

Opracowała:

Emilia Kaczmarek                                                          

                                                                                                                   Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                Lilia Ławicka

                                                                                              

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Kaczmarek 02-06-2021 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Kaczmarek 31-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Emilia Kaczmarek 02-06-2021 09:17