Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/160/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/147/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przybiernów 2012-12-31 09:21
dokument Uchwała nr XXIII/159/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-02-04 15:31
dokument Uchwała nr XXIII/158/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-02-04 15:27
dokument Uchwała nr XXIII/157/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Przybiernów. 2013-02-04 15:24
dokument Uchwała nr XXIII/156/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 2013-02-04 15:22
dokument Uchwała nr XXIII/155/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. 2013-02-04 15:00
dokument Uchwała nr XXIII/154/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/94/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2012-2033. 2013-07-24 13:58
dokument Uchwała nr XXIII/153/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2013-07-24 13:29
dokument Uchwała nr XXIII/152/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2013-07-24 13:07
dokument Uchwała nr XXIII/151/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2013-2033. 2013-04-15 13:22
dokument Uchwała nr XXIII/150/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2013. 2013-02-13 21:27
dokument UCHWAŁA Nr XXII/148/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Przybiernów 2012-11-21 13:02
dokument UCHWAŁA Nr XXII/147/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przybiernów 2012-11-21 13:15
dokument UCHWAŁA Nr XXII/146/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/130/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów. 2012-11-21 13:12
dokument UCHWAŁA Nr XXII/145/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna. 2012-11-21 12:56
dokument Uchwała nr XXII/144/12 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/94/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2012-2033. 2013-04-15 12:08
dokument Uchwała nr XXII/143/12 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 2013-04-15 11:39
dokument Uchwała nr XXII/142/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2012-11-26 12:14
dokument Uchwała nr XXII/141/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013. 2012-11-26 12:13
dokument Uchwała nr XXII/140/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2013. 2012-11-26 12:04
dokument Uchwała nr XXI/139/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pod nazwą "Razem bezpieczniej". 2012-10-08 10:47
dokument Uchwała nr XXI/138/2012 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-10-08 12:12
dokument Uchwała nr XXI/137/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/94/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2012-2033. 2013-02-21 20:24
dokument Uchwała nr XXI/136/12 w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2012 rok. 2013-02-13 22:32
dokument Uchwała Nr XX/134/12 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów" 2012-12-11 14:02
dokument Uchwała nr XX/133/12 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-09-12 13:03
dokument Uchwała nr XX/132/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/94/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2012-2033. 2013-02-21 19:55
dokument Uchwała nr XX/131/12 w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2012 rok. 2013-02-13 21:10
dokument Uchwała Nr XIX/130/12 Rady Gminy Przybiernów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów. 2012-06-28 10:09
dokument Uchwała nr XIX/129/12 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2012-07-04 14:10
dokument Uchwała nr XIX/128/12 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2012-07-23 11:51
dokument Uchwała nr XIX/127/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 2012-08-08 12:32
dokument Uchwała nr XVIII/124/12 w sprawie zmiany uchwały XI/67/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 21 września 2011r. 2012-06-27 15:16
dokument Uchwała Nr XVII/123/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2012 rok. 2012-09-27 09:50
dokument Uchwała nr XVIII/121/12 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/94/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2012-2033. 2012-06-27 14:29
dokument Uchwała nr XVIII/120/12 w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2012 rok. 2012-06-27 14:03
dokument Uchwała nr XVIII/119/12 w sprawie udzielenia absolutorium. 2012-06-06 17:42
dokument Uchwała nr XVIII/118/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-06-25 16:02
dokument Uchwała nr XVIII/117/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 2012-06-27 15:17
dokument Uchwała Nr XVII/116/12 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nabycia przez gminę Przybiernów nieruchomości 2012-04-02 10:21
dokument Uchwała Nr XVII/115/12 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Lasów Państwowych 2012-04-02 10:22
dokument Uchwała nr XVII/114/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. 2012-07-04 14:05
dokument Uchwała nr XVII/113/12 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwała RIO stwierdzająca jej nieważność. 2016-02-03 15:14
dokument Uchwała nr XVII/112/12 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 2012-06-25 15:34
dokument Uchwała nr XVI/111/12 zmieniająca Uchwałę nr XIV/95/11 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przybiernów. 2012-07-04 14:01
dokument Uchwała XVI/110/12 w sprawie Programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi. 2012-03-12 17:44
dokument Uchwała XVI/109/12 w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzenie ścieków dla wszystkich grup odbiorców znajdujących się na terenie Gminy Przybiernów. 2012-03-12 17:42
dokument Uchwała nr XVI/108/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/94/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2012-2033. 2012-06-25 14:51
dokument Uchwała nr XVI/107/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 2012-06-25 13:32
dokument Uchwała nr XVI/106/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartlewo, w Gminie Przybiernów". 2012-06-25 13:30
dokument Uchwała XV/105/12 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Przybiernów na rok 2012. 2012-02-28 12:28
dokument Uchwała XV/104/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok. 2012-02-28 12:26
dokument Uchwała XV/103/12 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2012-02-28 12:24
dokument Uchwała nr XV/102/12 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/96/11. 2012-07-04 14:00
dokument Uchwała Nr XV/101/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb 2 oraz ich otoczenia. 2012-01-30 15:15
dokument Uchwała XV/99/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 2012-02-20 11:13