Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Przybiernów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
Gmina posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Siedzibą organów gminy jest miejscowość Przybiernów.

ZADANIA GMINY

Do zakresu działania gminy Przybiernów należą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Gmina wykonuje je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Gmina wykonuje zadania:
 1. własne, służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
 2. zlecone z zakresu administracji rządowej lub samorządowej ba mocy obowiązujących ustaw oraz powierzone na podstawie porozumień z organami tej administracji.

RADA GMINY

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
 3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 4. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, w szczególności:
  1. zwołuje Sesje Rady,
  2. przewodniczy obradom,
  3. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  4. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  5. podpisuje uchwały Rady,
 1. Rada wykonuje swe funkcje na sesjach oraz w okresie między sesjami za pośrednictwem radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz komisji.
 2. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawa wydawanych na podstawie ustaw.
 3. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy a także te, które nie są przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
 5. Sesje nadzwyczajne są zwoływane dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw szczególnie ważnych i nie cierpiących zwłoki.
 6. Sesje nadzwyczajne zwołuje się na wniosek:
  1. co najmniej 4 radnych
  2. Wójta
 7. W celu sprawnego wykonania zadań Rada powołuje komisje stałe określając ich nazwę, przedmiot działalności i skład osobowy.
 8. Do zadań Komisji stałych należy:
  1. rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych Komisji przez Radę i Wójta oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,
  2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w formie pisemnej,
  3. opracowywanie stanowisk dla Rady w sprawach dla których Komisja została powołana,
  4. kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie objętym ich działalnością merytoryczną.
 9. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie na pierwszej sesji każdego roku.Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
 10. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca wybrany przez członków danej komisji.Przewodniczący komisji stałych najpóźniej do końca pierwszego kwartału każdego roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 11. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

Organem wykonawczym gminy jest:

WÓJT GMINY
Do zadań Wójta należy w szczególności:
 1. przygotowanie projektów i wykonanie uchwał Rady Gminy,
 2. określanie sposobu wykonania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu gminy,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 7. składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy,
 8. udzielanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 9. przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności,
 10. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 11. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. rozstrzygnięcia Wójta , które nie wymagają formy decyzji lub postanowienia administracyjnego wydawane są w formie zarządzeń ,
 13. Wójt prowadzi rejestr wydanych zarządzeń.
 14. W realizacji zadań własnych Wójt Gminy podlega wyłącznie Radzie Gminy.
 15. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 16. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
 17. Wójt wykonuje inne czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.
 18. Wójt jest pracownikiem samorządowym.
 19. Rada Gminy ustala wynagrodzenie Wójta w drodze uchwały.
 20. Pozostałe funkcje wobec Wójta z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Rady w zakresie ustalonym przez radę w drodze odrębnej uchwały.
 21. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt Gminy.
 22. Wójt Gminy może upoważnić swojego zastępcę do składania oświadczeń samodzielnie lub z inną osobą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Hyla 31-05-2009 22:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Hyla 10-06-2009 13:46