Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - KATALOG -
katalog Obwieszczenia - KATALOG -
katalog Decyzje - KATALOG -
katalog Utrzymanie czystości i porządku w gminie - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia , polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 20/5 (obręb 0009) w obrębie ew. Rokita, gmina Przybiernów. 2023-01-11 10:28
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na dz. o nr ewid. 172 obr. Łoźnica i dz. ewid. nr 69,172,173 i 191 obr. Łoźnica, gm.Przybiernów 2022-12-20 11:17
katalog Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. - KATALOG -
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego znak IR-2.7160.62.20225.DS z dnia 9 listopada 2022 r. o przedłużeniu terminu składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 2022-11-17 12:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636/1 w obr. Przybiernów - 4, gm. Przybiernów. Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. Oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w inwestycji.Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania administracyjnego. 2022-11-15 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce ew. nr 20/5 obręb Rokita, gm. Przybiernów oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w inwestycji. 2022-11-09 15:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji uchylającej decyzję nr OŚ.6220.03.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. oraz określająca warunki realizacji i eksploatacji inwestycji polegającej na a budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 156 w obrębie Moracz i na działkach o numerach ewidencyjnych 26/6, 21/4, 27 w obrębie Rokita w gminie Przybiernów. 2022-01-24 15:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów. 2022-01-14 15:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 15/6, 190/1, 190/2, 191 w miejscowości Włodzisław, obręb Włodzisław, gmina Przybiernów. 2021-10-07 13:14
dokument Obieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji umarzjącej postępowanie administracyjne administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie urządzeń do poboru wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną w miejscowości Budzieszewice, zlokalizowanego na działce nr 215/5 obręb 0020 w miejscowości Budzieszewice, gm. Przybiernów pow. goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2021-07-23 13:38
dokument Postanowienie stwierdzające aktualność warunków realizacji planowanej inwestycji zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Windpark Derkacz 2021-01-14 14:59
dokument Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-12-08 11:04
dokument Informacja o jakości wody na terenie gminy Przybiernów. 2016-03-02 11:40
dokument Wniosek o dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych. 2011-08-05 12:49
dokument Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przybiernów. 2011-01-31 15:18
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przybiernów. 2011-01-31 14:50