Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie stwierdzające aktualność warunków realizacji planowanej inwestycji zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Windpark Derkacz

Przybiernów, dnia 14 stycznia 2021 r.

OŚ.6220.06.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwana dalej: „kpa", w związku z art. 72 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwana dalej: „ustawą ooś”, po rozpatrzeniu wniosku EW Polanów Sp. z o.o.. z siedzibą w Szczecinie postanawiam zająć stanowisko w niniejszej sprawie, wskazując, że

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.06.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r., warunki realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej „Windpark Derkacz” na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obręb Moracz i działkach nr 21/2, 21/4, 26/5, 26/6 obręb Rokita, gmina Przybiernów” nie uległy zmianie i są aktualne.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2020 r., do tut. urzędu wpłynął wniosek EW Polanów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie o wydanie stanowiska, że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 grudnia 2014 r. znak decyzji OŚ.6220.06.2014 są nadal aktualne w myśl art. 72 ust. 4 ustawy ooś. Zgodnie z przytoczonym przepisem złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wniosek EW Polanów Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w ustawie ooś, ponieważ decyzja Wójta Gminy Przybiernów o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie stała się ostateczna z dniem 22 stycznia 2015 r., więc tym samym został zachowany ustawowy termin 5 lat.

W związku z wnioskiem Inwestora, obwieszczeniem z dnia 11 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Przybiernów zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Windpark Derkacz” na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4 obręb Moracz i dz. 21/2, 21/4, 26/5, 26/6 obręb Rokita, gmina Przybiernów wydanej w dniu 22 grudnia 2014 r. przez tut. organ znak: OŚ.6220.06.2014.

Do tutejszego Urzędu wpłynął jeden wniosek dotyczącyc udzielenia informacji o planowanej budowie farmy wiatrowej na który została udzielona pisemna odpowiedź.

W dniu 4 stycznia 2021 r., Wójt Gminy Przybiernów wydał obwieszczenia o zakończeniu postępowania administracyjnego. Ponadto, poinformowano strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się ci do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia. W powyższym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Obwieszczenie zostało doręczone stronom w trybie art. 49 kpa.

Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Po dokładnym przeanalizowaniu akt sprawy oraz wniosku Inwestora stwierdzam co następuje: na terenach, na których zaplanowano przedsięwzięcie nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian środowiskowych, które mogłyby wpłynąć na możliwość realizacji inwestycji. Loklaizacja przedsięwziecia znajduje się poza obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, jest to obszar użytkowany rolniczo, objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zajmuje grunty orne słabych klas bonitacyjnych i użytki zielone, pocięte drogami gruntowymi i rowami melioracyjnymi. Jest to teren, który nie przedstawia znaczącej wartości przyrodniczej i kulturowej.

 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia.


                                                                                                                                                Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                Lilia Ławicka

Otrzymują:

1. Pełnomocnik EW Polanów Sp. z o.o.

2.Strony w postępowaniu poprzez obwieszczenie.

3. a/a


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przybiernów. Wszelkie

informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie:

www.przybiernow.pl/rodo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 14-01-2021 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2021 14:59