Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz dyrektorów samorządowych instytucji kultury

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW
z dnia 24 marca 2022r.
w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz dyrektorów samorządowych instytucji kultury.


Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1564), § 19 i § 21 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022r.
poz. 144), oraz § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U.2020r.
poz. 2396) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie
Przybiernów przekazują sprawozdania budżetowe w formie dokumentu papierowego
lub dokumentu elektronicznego.
2. Sprawozdania jednostkowe Urzędu Gminy w Przybiernowie jako jednostki
budżetowej i jako organu są sporządzane jako jedno sprawozdanie i nie muszą być
przekazywane przy użyciu skrytki podawczej ePUAP, adresu email
skarbnik@przybiernow.pl lub skarbnik@poczta.ug. Mogą być sporządzane w
Systemie Informatycznym SIGID – System finansowo-księgowy oraz importowane
do systemu BESTIA, w formie pliku xml. Zatwierdzenie i podpisanie
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez głównego księgowego i kierownika
jednostki z wykorzystaniem informatycznego systemu Bestia jest równoznaczne ze
złożeniem sprawozdania.
3. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie
Przybiernów przekazują sprawozdania w zakresie operacji finansowych w postaci
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem
zaufanym Głównego Księgowego i Kierownika jednostki.
4. Sprawozdania z operacji finansowych w formie elektronicznej podległe jednostki
począwszy od sprawozdań składanych za okres pierwszego kwartału 2022 roku
przekazują z wykorzystaniem aplikacji wskazanej na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej Ministra Finansów (SJO Bestia@) ePUAP, adresu email
skarbnik@przybiernow.pl lub skarbnik@poczta.ug, za rok 2021 stosuje się
przepisy dotychczasowe (wersja papierowa) z odręcznym podpisem.
5. Samorządowe osoby prawne składają sprawozdania z operacji finansowych
w wersji elektronicznej z zastosowaniem obowiązujących formularzy, dostępnych na
stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl
i przesyłają podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w terminach wynikających z rozporządzenia,
z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Przybiernów, adresu email
skarbnik@przybiernow.pl lub skarbnik@poczta.ug w terminach wskazanych
w rozporządzeniu.

 
 

6. Na żądanie Skarbnika lub Wójta Gminy, jednostki organizacyjne Gminy
Przybiernów są zobowiązane złożyć dodatkowe wyjaśnienia lub materiały
uzupełniające do sprawozdań.
7. Sprawozdania należy sporządzać w terminach wynikających z rozporządzenia,
rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym oraz formalno - rachunkowym
na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej.
8. Korekty sprawozdań podległe jednostki przekazują w wyżej określonej formie,
niezwłocznie po ich sporządzeniu.
§ 2. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy oraz
Dyrektorom/Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów i
Dyrektorowi Instytucji Kultury.
§ 3. Traci moc Zarządzenie 142/2020 Wójta Gminy Przybiernów z dnia
31 grudnia 2020r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z uwzględnieniem
przepisów przejściowych ujętych w § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 stycznia 2022 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 

Wójt Gminy

Lilia Ławicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Andrzejewska 04-05-2022 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Andrzejewska 04-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Justyna Andrzejewska 03-07-2023 13:22