Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 69/2022 w sprawie ustalenia zasad udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. ?Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa II Gospodarka nisko emisyjna. Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza ? Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz powołania Zespołu Projektowego

ZARZĄDZENIE NR 69/2022

Wójta Gminy Przybiernów

z dnia 25.07.2022 r.

 

w sprawie ustalenia zasad udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku
z dofinansowaniem projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa II Gospodarka nisko emisyjna. Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz powołania Zespołu Projektowego.

 

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz umową Nr RPZP.02.14.00-32-A058/19-00 o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa II Gospodarka nisko emisyjna. Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam szczegółowy Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku
z dofinansowaniem projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy,
w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Powołuję Zespół Projektowy w następującym składzie :

 1. Koordynator projektu – Karolina Grzybowska

 2. Członkowie:

Agnieszka Woźniak, Gabriela Budzyńska, Anna Zięba, Anna Zawadzka, Magdalena Zarzycka

 

§ 3

 

Członkowie Zespołu projektowego będą odpowiedzialni za prawidłową obsługę projektu
w szczególności:

 1. Realizacja projektu zgodne z dokumentacją aplikacyjną i jej załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

 2. Opracowanie procedur dotyczących realizacji projektu.

 3. Zamieszczanie ogłoszeń i informacji o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu.

 4. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.

 5. Prowadzenie naborów zgłoszeń od mieszkańców, przyjmowanie zgłoszeń.

 6. Prowadzenie rejestru zgłoszeń.

 7. Weryfikację kontrolną zgłoszeń oraz rozliczeń.

 8. Współpraca z audytorem.

 9. Przygotowywanie zamówień publicznych, zakupów zapewnienie realizacji dostaw.

 10. Rozliczanie kosztów osobowych zespołu projektowego, administracyjnych, utrzymania pomieszczeń, wydatków na informacje i promocję oraz jego rozliczenie.

 11. Przygotowywanie i zawieranie umów o powierzenie grantu, jego aneksowanie, rozwiązywanie umów.

 12. Sporządzanie harmonogramu płatności i jego aktualizacja.

 13. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej i określenie polityki rachunkowości.

 14. Składanie wniosku o płatność, wniosków o refundację wydatków, wniosków o zaliczkę, wniosków rozliczających zaliczkę i o płatność końcową wraz z niezbędnymi dokumentami.

 15. Przekazywanie zleceń płatności, zarządzanie płatnościami z rachunku projektu, planu finansowania projektu.

 16. Rozliczanie z Grantobiorcami umów o powierzenie grantu.

 17. Weryfikacja rozliczenia grantu.

 18. Monitorowanie i kontrola trwałości realizacji zadań przeprowadzanych przez Grantobiorcę.

 19. Sporządzanie kalkulacji osiągnięcia wskaźnika.

 20. Monitorowanie postępów realizacji umów o powierzenie grantu.

 21. Wykonywanie obowiązków dotyczących odwołań w sprawach wniosków o udzielenie grantu.

 22. Współpraca z IZ w tym w szczególności podejrzanych i ujawnionych nieprawidłowościach
  i podjętych środkach naprawczych.

 23. Odzyskiwanie grantów.

 24. Organizacja narad koordynacyjnych.

 25. Zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją projektu.

 26. Kontrola realizacji umów o powierzenie grantu potwierdzone protokołem pokontrolnym zawierającym potwierdzenie weryfikacji w tym: realizacji zadań, celu, osiągnięcia wskaźników, dokumentów rozliczających w szczególności protokołów odbioru, udzielenia wsparcia, kwalifikowalności wydatków, właściwej archiwizacji dokumentacji i zachowania ścieżki audytu.

 27. Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości.

 28. Zbieranie oświadczeń od Grantobiorców o zachowaniu trwałości projektu.

 29. Zapewnienie dostępu do dokumentów oraz zasobów rachunkowych, udostępnianie dokumentacji
  na potrzeby kontroli a także w okresie trwałości projektu.

 

§ 4

 

Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia trwałości projektu.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi projektu.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Lilia Ławicka

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2022 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 25.07.2022 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa II Gospodarka nisko emisyjna. Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.


 

Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku
z dofinansowaniem projektu
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

§ 1

 1. Regulamin Programu Antysmogowego dla Gminy Przybiernów określa zasady udzielania grantu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

 1. podłączeniu do sieci ciepłowniczej,

 2. zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

 3. zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła (fabrycznie nowych, nieużywanych), tj.:

 1. zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

 2. zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

 3. zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,

 4. zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

 

 1. Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją instalacji wymienionych w ust. 1.

 

 1. Warunkiem otrzymania grantu, o którym mowa w § 1. ust 1. pkt 3) jest zobowiązanie
  do stosowania Uchwały Nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji wspartych instalacji,
  w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
  1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), w szczególności kocioł lub piec, jeżeli:

 1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,

 2. wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub,

 3. wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

 

 1. Ograniczenia i zakazy dotyczą podmiotów eksploatujących instalacje inne niż wskazane
  w art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

 

 1. W instalacjach, o których mowa w ust. 3 zakazane jest stosowanie następujących paliw stałych:

 1. niesortowanych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r., poz. 133),

 2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

 3. węgla brunatnego,

 4. niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych
  na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r., poz. 133).

 

 1. W przypadku instalacji objętej grantem dopuszcza się eksploatację instalacji, które spełniają minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy
  PN-EN 303-5:2012.

 

 1. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do umożliwienia potwierdzenia spełnienia wymagań niskiej emisji poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań, w szczególności:

 1. zaświadczenia zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 lub dokumentu równoważnego wydanego przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation),

 2. dokumentacji technicznej urządzenia lub instrukcji dla instalatorów
  i użytkowników, o której mowa w ustępie 2 litera a załącznika II
  do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
  w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu kotłów na paliwo stałe,

 3. potwierdzenia, że piec/kocioł jest wyposażony w automatyczny podajnik paliwa
  (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiada rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie (tzn. nie jest możliwa jego modyfikacja, która prowadziłaby do umożliwienia współspalania w nim odpadów).

 

 1. W przypadku instalacji objętej grantem dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 

 1. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełnienia wymagań określonych dla pieców i kotłów węglowych poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań, w szczególności instrukcji dla instalatorów
  i użytkowników, o której mowa w ustępie 3 litera a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 

 1. Wpływ projektu na zachowanie zasad horyzontalnych – realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
  dla osób z niepełno sprawnościami.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przybiernów.

 2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Przybiernowie.

 3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Przybiernów.

 4. PA – należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Program Antysmogowy, określający zasady udzielania grantu na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, dofinansowywanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Program antysmogowy nie jest oddzielnym dokumentem. PA jest wyodrębnioną częścią RPO WZ 2014-2020. Obejmuje działania
  Osi Priorytetowej II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza i Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

 

 1. Budynku jednorodzinnym - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej
  niż dwóch lokali mieszkalnych.

 

 1. Lokalu mieszkalnym - zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

 

 1. Zmianie systemu ogrzewania – należy przez to rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,

 2. ogrzewanie gazowe,

 3. ogrzewanie elektryczne,

 4. ogrzewanie olejowe,

 5. ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,

 6. ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności,

przy czym, likwidowane piece i kotły opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, pomieszczenia), tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą poprzez np. w przypadku pieców (palenisk indywidualnych) przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie a w przypadku kotłów połączenie z kominem
i instalacją centralnego ogrzewania.

 1. Zadaniu – należy przez to rozumieć nowe przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza, obejmujące zmianę systemu ogrzewania. Wykonanie zadania polega na zrealizowaniu założeń przedstawionych w Zgłoszeniu. Oznacza to, że dokonano likwidacji źródła energii cieplnej opartego o spalanie paliw stałych i zastąpieniu go nowym źródłem wytwarzającym energię cieplną w oparciu o mniej emisyjne rozwiązania.

 2. Ostatecznym odbiorcy – należy przez to rozumieć osoby fizyczne ubiegające się
  o przyznanie grantu w ramach PA, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z:

 1. prawa własności,

 2. prawa użytkowania wieczystego,

 3. ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego,
  tj. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, jak i wynajmu lokalu na podstawie umowy najmu (spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu lokalu socjalnego lub komunalnego itp.). Wynajmujący musi w tym przypadku udokumentować zgodę właściciela lokalu na wyminę pieca/kotła i dodatkowo zobowiązanie właściciela lokalu do utrzymania trwałości projektu w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania umowy z Odbiorcą grantu.

 1. Efekcie ekologicznym – należy przez to rozumieć liczbę zlikwidowanych pieców węglowych, powierzchnię ogrzewania, moc cieplną likwidowanej kotłowni/ powierzchnię ogrzewania oraz moc lub powierzchnię instalowanego odnawialnego źródła energii.

 2. Zgłoszeniu – pisemna prośba ostatecznego odbiorcy o grant przeznaczony na likwidację kotła lub pieca węglowego oraz zmianę systemu ogrzewania w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym. Zgłoszenie musi dotyczyć budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oddanego do użytkowania. Zgłoszenie nie może dotyczyć budynków
  w trakcie budowy (stan deweloperski itp.).

 

 1. Hierarchii rozpatrywania opcji – jest to zasada polegająca na rozpatrywaniu opcji nowego sposobu zaopatrzenia w ciepło budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Polega ona na tym, że Ostateczny odbiorca w pierwszej kolejności rozpatruje najkorzystniejsze z punktu widzenia PA opcje. To jest w kolejności:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,

 2. ogrzewanie gazowe,

 3. inne rodzaje źródeł energii, w tym:

 1. ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,

 2. ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),

 3. ogrzewanie elektryczne,

 4. ogrzewanie olejowe,

 5. ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

W przypadku, gdy rozpatrywana opcja jest niemożliwa (np. brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

Jeśli źródło ciepła oparte o odnawialne źródła nie może być głównym źródłem ciepła zapewniającym komfort cieplny w całym okresie grzewczym lub nie jest ono technicznie lub ekonomicznie uzasadnione można przejść do opcji mniej oczekiwanych, w tym
do ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

 

 1. Świadectwie charakterystyki energetycznej – należy przez to rozumieć świadectwo charakterystyki energetycznej określone przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 ze zm.) uzupełnione o wymagania niezbędne do dokonania przez Gminę Przybiernów prawidłowej oceny zgłoszenia oraz wykazania wskaźników zadeklarowanych w umowie o powierzenie grantu podpisanej przez Gminę z Instytucją Zarządzającą RPO WZ.

 

 1. Trwałości projektu – należy przez to rozumieć okres 5 lat licząc od daty rozliczenia grantu (przelania grantu na konto Ostatecznego odbiorcy), w którym Ostateczny odbiorca utrzymuje w stanie niezmienionym wykonane działania związane z wymianą źródła ciepła, na które otrzymał grant. Zachowanie trwałości projektu oznacza, że nie może zajść którakolwiek z okoliczności obejmujących m. in.:

 1. nieuprawnione modyfikacje pieca/kotła umożliwiającego spalanie w nim odpadów,

 2. likwidacji/sprzedaży sfinansowanego źródła ciepła.

W przypadku zbycia lokalu/budynku pod jakimkolwiek tytułem odpłatnym lub darowizny, w którym nastąpiła wymiana źródła ciepła w ramach programu ostateczny odbiorca jest zobowiązany do zawarcia w umowie klauzuli o utrzymaniu trwałości projektu przez nowego nabywcę.

 

§ 3

 1. Celem PA jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych,
  z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w Gminie Przybiernów.

 2. W ramach PA mogą być realizowane wyłącznie inwestycje nieoddziałowujące znacząco na środowisko.

 

§ 4

 1. Podmiotem uprawnionym do składania zgłoszeń jest osoba fizyczna.

 

 1. PA obejmuje wyłącznie lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej, zarówno na dzień realizacji inwestycji jak
  i w okresie trwałości projektu.

 

§ 5

 1. Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Przybiernów.

 

 1. Grant zostaje udzielony na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych
  do realizacji zadania, a w szczególności na:

 1. pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych,

 2. pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło
  to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją,

 3. wykonanie wewnętrznej instalacji c. o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej – w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych,

 4. pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

 5. pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego
  do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,

 6. pokrycie kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz
  z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego,

 7. pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, projektu oraz opinii kominiarskiej.

 

 1. Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych
  z innych bezzwrotnych źródeł.

 2. Ostateczny odbiorca w zgłoszeniu oświadcza, że nie uzyskał dofinansowania,
  a w przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia nie będzie ubiegał się o dofinansowanie na ten sam cel objęty zgłoszeniem w ramach PA (w tym działania 2.15 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Program Czyste Powietrze).

 

 

§ 6

 

 1. Udzielenie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym Zgłoszenia.

 2. Zgłoszenie o udzielenie grantu winno spełniać następujące warunki formalne:

 1. być złożone na właściwym formularzu,

 2. mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje,

 3. być złożone przez uprawnionego do tego Ostatecznego odbiorcę,

 4. być opatrzone podpisem Ostatecznego odbiorcy,

 5. zakładać likwidację istniejącego pieca lub kotła węglowego,

 6. dotyczyć budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego spełniającego warunek efektywności energetycznej (EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok),

 7. dotyczyć budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanego
  na terenie Gminy Przybiernów,

 8. uzasadniać zmianę systemu ogrzewania na mniej emisyjne (przy zachowaniu hierarchii rozpatrywania opcji),

 9. w przypadku, gdy dany budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny stanowi współwłasność, o której mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), do zgłoszenia załączone musi być pisemne oświadczenie współwłaściciela/współwłaścicieli/współmałżonka wyrażające zgodę na działania
  w nim ujęte.

 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu o udzielenie grantu, Gmina wzywa Ostatecznego odbiorcę do ich usunięcia, w sposób określony przez Gminę: pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. O formie
  i ostatecznym terminie usunięcia braków formalnych (nie krótszym niż 14 dni) decyduje Gmina formułując je w informacji przesłanej do Ostatecznego odbiorcy.

 

 1. W przypadku braku w zgłoszeniu udokumentowanej informacji o wartości poziomu efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, przedstawionej na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem uznaje się, że zgłoszenie wymaga uzupełnienia. W przypadku, gdy Ostateczny odbiorca nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego objętego Zgłoszeniem, Gmina może zlecić jego wykonanie. Rozpatrzenie Zgłoszenia następuje
  po jego uzupełnieniu.

 2. Zgłoszenie ulega odrzuceniu, gdy nie spełnia wymogów formalnych określonych
  w ust. 1 i ust. 2 i Ostateczny odbiorca nie uzupełnił braków formalnych w terminie wskazanym przez Gminę, w przypadku:

 1. niewypełnienia wymaganych punktów formularza zgłoszenia,

 2. złożenia zgłoszenia bez wymaganych załączników,

 3. złożenia zgłoszenia na niewłaściwym formularzu,

 4. złożenia zgłoszenia niepodpisanego przez Ostatecznego odbiorcę,

 5. złożeniu zgłoszenia na budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny, którego poziom zapotrzebowania w energię wynosi EPH+W więcej niż 150 kWh/m2 na rok,

 6. złożenia zgłoszenia niedotyczącego likwidacji istniejącego pieca lub kotła węglowego,

 7. złożenia zgłoszenia, który nie przewiduje zachowania hierarchii rozpatrywania opcji.

 

 1. Zgłoszenie ulega oddaleniu (zaprzestaniu dalszej weryfikacji) w przypadku:

 1. złożenia przez osobę nieuprawnioną:

 1. jeśli Ostateczny odbiorca nie jest osobą fizyczną lub,

 2. jeśli Ostateczny odbiorca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym wskazanym
  do objęcia PA i konieczne byłoby mu udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis lub,

 3. jeśli Ostateczny odbiorca nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, na który chce uzyskać grant.

 1. złożenia zgłoszenia po wykonaniu zadania,

 2. gdy zgłoszenie dotyczy budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanego poza obszarem Gminy Przybiernów,

 3. złożenia zgłoszenia, które nie dotyczy lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego,

 4. gdy zgłoszenie dotyczy budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego nieoddanego do użytkowania (nie posiadającego pozwolenia na użytkowanie albo wobec którego nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy). W przypadku budynków, które są użytkowane od wielu lat (np. budynki przedwojenne) Gmina może odstąpić od wymagania pozwolenia na użytkowanie,

 5. gdy zgłoszenie dotyczy zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących instalacji grzewczych lub źródeł ciepła w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a także zakup przenośnych urządzeń grzewczych (np. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów).

 1. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Przybiernów informują Ostatecznego odbiorcę pisemnie o oddaleniu zgłoszenia i braku możliwości zastosowania w tym zakresie procedury odwoławczej.

 

§ 7

 

 1. Osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Przybiernów dokonują oceny złożonych zgłoszeń pod względem formalnym oraz tworzą listę kompletnych zgłoszeń wytypowanych
  do uzyskania grantu.

 

 1. Wójt Gminy Przybiernów lub osoba przez niego wyznaczona zatwierdza listę kompletnych zgłoszeń wytypowanych do udzielenia grantu. Zatwierdzenie to jest potwierdzeniem poprawności złożenia zgłoszenia oraz posiadania niezbędnych środków na wypłatę grantu.

 2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu grantu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 8

 1. Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się do dnia wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację PA w danym roku, w ramach w umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Zgłoszenia rozpatrywane do dnia wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację
  PA zamieszczone są na liście podstawowej. Pozostałe zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy Przybiernów umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

 2. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych Wójta Gminy Przybiernów lub osoba przez niego wyznaczona podejmuje decyzję o dalszym rozpatrywaniu zgłoszeń z listy rezerwowej.

 3. Rozpatrywanie zgłoszeń z listy rezerwowej będzie także realizowane niezwłocznie
  w przypadku uwolnienia miejsca na liście podstawowej. Rozpatrywanie odbywać się będzie według kolejności złożenia zgłoszeń.

 4. Zgłoszenia o przyznanie grantu należy składać w formie papierowej od dnia 25 lipca 2022 r.

 5. Ostatecznym terminem składania zgłoszenia jest: 30 wrzesień 2022 r.

 6. Zgłoszenia złożone przed terminem określonym w ust. 4 pozostawia się bez rozpatrzenia
  i odsyła listownie do Wnioskodawców.

§ 9

 1. Formularz zgłoszenia o przyznanie grantu stanowi załącznik nr 1 regulaminu.

 

 1. Formularz zgłoszenia o rozliczenie grantu stanowi załącznik nr 2 regulaminu.

 

 1. Wzór umowy z Ostatecznym odbiorcą grantu stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

 

 1. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie przy ulicy Cisowa 3,
  72-110 Przybiernów lub przesyłać na adres Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.

 

§ 10

 1. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia/wpływu (w przypadku nadania
  za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A. lub innego operatora pocztowego) do Urzędu Gminy w Przybiernowie.

 

 1. Kolejność zgłoszeń dostarczonych w tym samym dniu ustala się na podstawie kolejności numeru kancelaryjnego.

§ 11

 1. Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco, w kolejności wpływu poprawnie złożonych zgłoszeń, z uwzględnieniem § 10 ust. 2.

 2. Przyjęcie zgłoszenia wymagającego poprawy lub uzupełnienia lub konieczności sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie wstrzymuje oceny pozostałych zgłoszeń.

 3. Dopiero przyjęcie poprawnego pełnego zgłoszenia (zwierającego także świadectwo charakterystyki energetycznej) stanowi o kolejności przyznawanego grantu.

 

§ 12

 1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia grantu:

 1. złożenie kompletnego zgłoszenia o udzielenie grantu,

 

 1. przeprowadzenie weryfikacji formalnej zgłoszenia o udzielenie grantu,

 

 1. w przypadku braków formalnych wezwanie Ostatecznego odbiorcy do ich uzupełnienia,

 2. po uzupełnieniu braków, o których mowa w pkt 3, następuje wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej przez przedstawiciela Gminy. W przypadku gdy poziom zapotrzebowania nieruchomości w energię wynosi EPH+W więcej niż 150kWh/m² na rok, zgłoszenie ulega odrzuceniu,

 

 1. zawiadomienie Ostatecznego odbiorcy o terminie i miejscu zawarcia umowy
  o udzielenie grantu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 regulaminu,

 

 1. zgłoszenie rozliczenia umowy o przyznanie grantu po zakończeniu inwestycji.

 

 1. Nieprzystąpienie przez Ostatecznego odbiorcę do zawarcia umowy, o której mowa
  w ust. 1 pkt 5 lub nieuzupełnienie zgłoszenia w sposób określony w wezwaniu, uznaje się
  za rezygnację z udziału w PA.

 

 1. Ostateczny odbiorca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy,
  w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie.

 

 1. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy będzie skutkować odstąpieniem
  od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy ze strony Gminy.

 

 

§ 13

Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie rozliczenia grantu:

 

 1. Ostateczny odbiorca zobowiązany jest do rozliczenia grantu, o którym mowa w § 14 ust. 2, w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5, jednak nie później niż do dnia 15 listopada roku, w którym nastąpiło całkowite wykonanie zadania.

 

 1. Ostateczny odbiorca przedkłada rozliczenie umowy grantu z załączonymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania objętego grantem, tj.:

 

 1. dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła (np. protokół demontażu sporządzony pomiędzy Ostatecznym odbiorcą a wykonawcą robót lub w przypadku demontażu pieca we własnym zakresie, złożenie pisemnego oświadczenia o jego demontażu) i dokument potwierdzający jego utylizację, tj. kompletnie wypełniony Protokół likwidacji pieca / kotła węglowego,

 

 1. kopię protokołu odbioru systemu ogrzewania przez uprawnione osoby lub jednostki,

 

 1. kopie faktur wystawionych na Ostatecznego odbiorcę, na których wykazany będzie zakup urządzeń (nowego źródła ciepła), instalacji oraz innych kosztów poniesionych w związku z posadowieniem nowego źródła ciepła,

 

 1. kopię kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 235),

 

 1. kopię dokumentu potwierdzającego montaż nowego źródła ciepła przez uprawnione osoby, podmioty lub jednostki,

 2. w zależności od nowego zamontowanego źródła ciepła:

 1. w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej:

 • kopię umowy przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej,

 • kopię umowy sprzedaży ciepła,

 1. w przypadku zainstalowania ogrzewania gazowego:

 • kopię zawartej umowy o przyłączenie do istniejącej sieci gazowej,

 • kopię zawartej umowy z przedsiębiorstwem gazowniczym na sprzedaż paliwa gazowego,

 1. w przypadku zainstalowania ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności (m. in. kotłów/pieców węglowych i na pellet):

 • certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez nowe źródło ciepła wymagań Ekoprojektu (Ecodesign) lub dokumentu równoważnego wydanego przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation),

 

 • kopię dokumentacji technicznej urządzenia lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w ustępie 2 litera a załącznika II
  do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
  w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu kotłów na paliwo stałe wraz z certyfikatem lub równoważnym dokumentem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), potwierdzającym spełnianie przez ww. urządzenie wymogów ekoprojektu,

 

 • potwierdzenia, że piec/kocioł jest wyposażony w podajnik automatyczny
  i nie jest możliwa jego modyfikacja, która prowadziłaby do umożliwienia współspalania w nim odpadów.

 1. Ostateczny odbiorca umożliwia przeprowadzenie kontroli na miejscu (weryfikującej wykonanie zadania zgodnie z umową).

 

 1. Ostateczny odbiorca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy,
  w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5.

 

§ 14

 1. Przekazanie grantu następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 5.

 2. Rozliczenie następuje, jeśli łącznie spełnione są poniższe warunki:

 1. nastąpiła całkowita likwidacja pieca lub kotła węglowego;

 2. nowo zakupione i zamontowane:

 1. piec lub kocioł węglowy jest wyposażony w podajnik automatyczny i nie jest możliwa jego modyfikacja, która prowadziłaby do umożliwienia współspalania
  w nim odpadów (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiada rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie lub,

 2. źródło ciepła, inne niż opalane paliwem stałym, spełnia wymagania ujęte
  w § 1 ust. 8 niniejszego Regulaminu,

 1. zapewnione zostało obowiązywanie minimalnego poziomu efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, które zostały określone po 2020 roku
  w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,

 2. zapewnione zostało umożliwienie kontroli systemu ogrzewania wspartego grantem
  na miejscu,

 3. zapewnione zostało zachowanie trwałości projektu przez 5 lat licząc od daty rozliczenia grantu (przelania grantu na konto Ostatecznego odbiorcy), poprzez pisemne zobowiązanie Ostatecznego odbiorcy – zawarte w treści umowy
  o przyznanie grantu oraz druku rozliczenia tej umowy,

 

 1. wykazane zostało osiągnięcie efektu ekologicznego.

 

§ 15

 1. Grant przyznaje się ryczałtowo.

 

 1. Grant przyznaje się w wysokości 7 500 zł za zmianę systemu ogrzewania (zgodnie z § 5 ust. 2) w lokalu mieszkalnym lub budynku jednorodzinnym.

 

 1. Zobowiązania utrzymania trwałości projektu, o którym mowa w § 2 pkt 14, przechodzą prawnie na spadkobierców, a w przypadku zbycia lokalu/budynku pod jakimkolwiek tytułem odpłatnym lub darowizny, odbiorca grantu zobowiązany jest do zawarcia
  w umowie klauzuli o utrzymaniu trwałości projektu przez nowego nabywcę.


 


 


 

§ 16

Zwrot grantu przez Ostatecznego odbiorcę następuje w przypadku jego wykorzystania niezgodnie z celami projektu, tj. gdy odbiorca nie zapewni trwałości projektu przez okres 5 lat licząc od daty rozliczenia grantu (przelania grantu na konto Ostatecznego odbiorcy) – zgodnie ze złożonym zobowiązaniem, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 5.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Andrzejewska 25-08-2022 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Andrzejewska 25-08-2022
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2022 10:59