Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 139/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE nr 139/2022
WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW
z dnia 30 GRUDNIA 2022r.


w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2021r. poz. 217 z późn.zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.) oraz
w rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
(Dz.U. poz. 342), zwanego dalej „rozporządzeniem”,
§ 1. W Zarządzeniu nr 85/17 Wójta Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia
2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości:
1.W planie kont Organu wprowadza się konta:
Konto 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki”
Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na
niewygasające wydatki. Jak stanowią przepisy art. 263 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki niewygasające są
gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego
jednostki samorządu terytorialnego. Aby środki finansowe mogły być uznane za wydatki
niewygasające, spełnione muszą być dwa warunki:
- stosowna uchwała organu stanowiącego jst z wykazem wydatków oraz kwotami i
terminami ich realizacji. Ostateczny termin wydatkowania wydatków niewygasających
upływa 30 czerwca roku następnego;
- środki finansowe odpowiadające ogólnej kwocie wydatków niewygasających powinny być
do końca roku przekazane na rachunek bankowy wydatków niewygasających.
Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych,
w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostka a bankiem.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków
na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 140.
Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające
wydatki na pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na
rachunku środków na niewygasające wydatki.
Konto 225 - "Rozliczenie niewygasających wydatków"
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu
zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie
niewygasających wydatków jednostek budżetowych.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w
korespondencji z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanych w
korespondencji z kontem 135.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia
stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im
środków na realizację niewygasających wydatków. Konto 225 może wykazywać saldo Wn,
które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na
realizację niewygasających wydatków.

 

Konto 903 - "Niewykonane wydatki"
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w
latach następnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych
do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.
Konto 904 - "Niewygasające wydatki"
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków,
na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225;
2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających
wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.
Księgowanie w Organie
1. Wn 135/ Ma 140 Wpływ środków przekazanych na wyodrębnione konto, przeznaczonych
na finansowanie wydatków niewygasających.
2. Wn 903/ Ma 904 Księgowanie na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających z końcem danego roku, zatwierdzonych do realizacji w roku
następnym (PK).
3. Wn 961/ Ma 903 Przeksięgowanie na dzień 31.12 salda konta 903 w ramach zamknięcia
księgi rachunkowej.
4. Wn 225/ Ma 135 Bezpośrednie opłacenie wydatków niewygasłych zrealizowanych przez
urząd jst.
5. Wn 904/ Ma 225 Przeksięgowanie na koniec I i/lub II kwartału danego roku
zrealizowanych wydatków niewygasających na podstawie sprawozdania Rb-28NWS
urzędu jst.
6. Wn 135/ Ma 140 Zwrot pobranych przez jednostkę budżetową środków na wydatki
niewygasające, które nie zostały wykorzystane.
7. Wn 904/ Ma 901 Przeksięgowanie niewykorzystanych środków na wydatki
niewygasające, po upływie terminu ustalonego na ich wykorzystanie na dochody
budżetowe roku sprawozdawczego.
Księgowanie w Jednostce
Wn 080/Ma 201 Zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług związanych z
przygotowaniem i realizacją budowy środka trwałego (inwestycji) wykonane przez
zewnętrznych kontrahentów (łącznie z niepodlegającym odliczeniu VAT).
Wn 201/Ma 130 Zapłata zobowiązań za roboty, dostawy i usługi.
Wn 998/ Księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego.
Wn 810/Ma 800 Księgowanie równowartości dokonanych wydatków jednostki budżetowej
na sfinansowanie środków trwałych w budowie.
Dodatkowe, ewentualne księgowanie w jednostce do pkt 7 księgowania w Organie
130/221 Przeksięgowanie niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające,
zwrócone na konto podstawowe jednostki budżetowej
2. Wprowadza się zmiany w sposobie księgowaniu dochodów wykonanych.
a) W organie dochody wykonane jednostek organizacyjnych gminy: UG, OPS-u, GZEAu i
szkół księguje się bez zmian na kontach Wn 133/Ma 222. Na koniec każdego miesiąca,
dokumentem PK, dochody wykonane są przeksięgowywane na konta Wn 222/Ma 901 na
podstawie sprawozdań Rb-27s jednostek budżetowych: Urzędu Gminy, OPS-u, GZEAS-u
i szkół.
b) dochody wykonane w jednostce
Na podstawie PK z dniem 31.12.2022r. wyksięgowano dochody wykonane od dnia
01.01.2022r. jednostek organizacyjnych gminy: OPS-u, GZEAS-u i szkół. Obecnie w

 

jednostce są księgowane wyłącznie dochody dotyczące Urzędu oraz dotacje, subwencje i
udziały urzędów skarbowych.
W jednostce nie księguje się dochodów wykonanych jednostek budżetowych: OPS-u,
GZEAS-u i szkół.
3. Aktualizuje się załącznik nr 3.3 – Opis programu przetwarzania danych – systemu
informatycznego. tj. Wykaz wersji programów komputerowych stan na dzień 31.12.2022r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.12.2022r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Andrzejewska 03-07-2023 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Andrzejewska 03-07-2023
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2023 13:25