Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów" Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:19:47
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:17:59
Zarządzenie nr 122/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Przybiernów i jej jednostek organizacyjnych" Justyna Andrzejewska 2021-12-20 15:13:25
Zarządzenie nr 121/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Justyna Andrzejewska 2021-12-20 15:07:27
Zarządzenie nr 120/21 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2021-12-20 14:59:34
Zarządzenie nr 119/21 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-12-20 14:57:02
Zarządzenie nr 118/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni Justyna Andrzejewska 2021-12-20 14:54:53
Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury Marta Mazurowska 2021-12-16 13:18:24
Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury Marta Mazurowska 2021-12-16 13:17:56
Zarządzenie nr 117/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK." Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:41:59
Zarządzenie nr 116/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. ?Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r? Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:38:16
Zarządzenie nr 115/21 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:27:20
Zarządzenie nr 114a/21 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej oświadczenia, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:23:45
Zarządzenie nr 114/21 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Justyna Andrzejewska 2021-12-16 11:19:01
Zarządzenie nr 107/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024" Justyna Andrzejewska 2021-12-16 10:50:04
Zarządzenie nr 105/21 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-12-16 10:48:08
Zarządzenie nr 105/21 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-12-16 10:47:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2021-2035 Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:36:44
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:35:48
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:35:12
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:34:49
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:34:25
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:33:59
Projekt budżetu Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:33:34
Autopoprawka do WPF Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:32:46
Autopoprawka do WPF - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:32:21
Autopoprawka do WPF - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:32:19
Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:31:52
Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Przybiernów na 2021 rok Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:31:39
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:29:40
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:29:04
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:27:51
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2021-12-14 15:26:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji o środowiskowycjh uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny z terenu działki nr 141/7 obr. Miodowice, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2021-12-13 14:59:12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:35:13
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:34:33
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:34:00
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:33:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do nieodpłatnego użytku części nieruchomości stanowiącej obiekt Posterunku Policji w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 60,49 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym użytkownikiem, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na siedzibę Posterunku Policji Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:33:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-13 14:32:19