Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Przybiernów, 29 marca 2018 r.

 

 

OŚ.6220.1.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Przybiernów podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i uruchomieniu instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 372/43 obr. Przybiernów 3 gm. Przybiernów.

Raport oddziaływania na środowisko złożono w Urzędzie Gminy w Przybiernowie w dniu 22 marca 2018 r. razem z wnioskiem o wydanie decyzji.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Przybiernów jest organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 29 marca 2018 r., do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów pok. 111 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie pok. 111 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przybiernów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przybiernowie i w miejscu planowanej inwestycji.

Inwestor: „MARCELINA” Handel i Usługi Adam Włodarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 40, 72-110 Przybiernów

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                                                                                                  Lilia Ławicka

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 29-03-2018 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2018 14:15