Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XVIII/106/08 dot. utworzenia Punktu Przedszkolnego w Budzieszewicach.


Uchwała nr XVIII/106/08

Rady Gminy Przybiernów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Budzieszewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz   z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art.14a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz   z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz   z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917) w związku z §1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 r. Nr 7 poz. 38, Nr 104 poz. 667) Rada Gminy Przybiernów uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2008 r. organizuje się Punkt Przedszkolny w Budzieszewicach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Budzieszewicach.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przybiernów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kazanowski Ryszard

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/106/08

Rady Gminy Przybiernów

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLEGOW BUDZIESZEWICACH

§ 1. Punkt Przedszkolny w Budzieszewicach działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 38, Nr 104, poz. 667).

§ 2. Punkt Przedszkolny nosi nazwę „Małe Przedszkole”.

§ 3. Siedziba Punktu Przedszkolnego mieści się w Szkole Podstawowej w Budzieszewicach, 72-122 Łoźnica

§ 4. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego:

 1. Zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa.

 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

 3. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

 4. Otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych.

 5. Zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami
  i zainteresowaniami.

 6. Pomaganie dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej
  w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

 7. Prowadzenie pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej w oparciu
  o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.

§ 5. 1. Punkt przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 - 12 30

2. Zajęcia z zakresu realizacji podstawy programowej prowadzone są przez 5godzin dziennie.

3 Liczba dzieci w oddziale wynosi do 25.

§ 6. Punkt może organizować dodatkowe zajęcia, wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 7. Dziecko w punkcie przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny,

 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb,

 3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 4. poszanowania godności osobistej,

 5. opieki i ochrony,

 6. akceptacji osoby.

§ 8. Punktem przedszkolnym kieruje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzieszewicach

§ 9. 1. O przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

2. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno -opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

 2. opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 3. życzliwego, podmiotowego traktowania,

 4. rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

 5. pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,

 6. przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

 7. poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej i technicznej,

 8. spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

 9. wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,

 10. pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja",

 11. zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,

 12. zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

§ 10. 1. Dziecko uczęszczające do Punktu Przedszkolnego ma obowiązek:

 1. współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,

 2. szanowania odrębności każdego kolegi,

 3. przestrzegania zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

 4. szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

 5. uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

 6. przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

 7. kulturalnego zwracania się do innych, używanie form grzecznościowych,

 8. zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

 9. pomagania słabszym kolegom.

2. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka trwającej co najmniej 1 tydzień.

§ 11. W przypadku choroby dziecka, lub nieobecności trwającej dłużej niż 1 dzień rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformować nauczyciela w formie pisemnej lub telefonicznej najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

§ 12. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz pomoc nauczyciela.

§ 13. Dzieci na zajęcia przyprowadzane są i odbierane po zakończeniu zajęć przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę przez nich upoważnioną, którzy zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 14. 1.Punkt nie pracuje w dni wolne od pracy z zastrzeżeniem ust. 2

2.Przerwa w zajęciach trwa od 1 lipca do 31 sierpnia.

§ 15. 1. W zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w punkcie przedszkolnym stosuje się przepisy dotyczące nauczycieli zatrudnianych w pozostałych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów

 1. W zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników obsługi stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 16. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Punktu Przedszkolnego: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

 1. organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 2. organizować i prowadzić proces opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczny w oparciu o podstawy programowe,

 1. tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

 2. współpracować z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Goleniowie.

§ 17. 1. Nauczyciele zatrudnieni w punkcie przedszkolnym odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci.

2. Nauczyciel - wychowawca wykonuje następujące zadania:

 1. współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m. in. o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego

 2. udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku i jego postępach,

 3. ustala wspólnie z rodzicami kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dziecka,

 4. udostępnia rodzicom prace dzieci,

 5. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich uzdolnień i zainteresowań,

 6. dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju; społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

 7. prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci,

 8. dokumentuje indywidualny rozwój dziecka,

 9. prowadzi i dokumentuje pracę wychowawczo - kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności,

 10. organizuje zebrania rodziców w miarę potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku,

 11. prowadzi "kącik" dla rodziców z aktualnymi informacjami o działalności punktu przedszkolnego,

 1. wybiera program nauczania wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku przez ministra do spraw wychowania i oświaty,

 1. opracowuje i przestrzega rozkładu zajęć wybranych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu, o którym mowa w pkt l,

 1. prowadzi dziennik zajęć w którym odnotowuje także:

- dane osobowe dzieci i rodziców, ich adresy zamieszkania,

- obecności i nieobecności dzieci na zajęciach,

- kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Hyla 16-12-2008 22:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Hyla 03-03-2009 12:15