Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w trybie zamówienia publicznego dot. przebudowy ulicy T. Kościuszki w Przybiernowie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Przybiernów: Przebudowa ulicy T. Kościuszki w Przybiernowie.


Numer ogłoszenia: 97612 - 2009; data zamieszczenia: 08.04.2009.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4186451, faks 091 4186622.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przybiernow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy T. Kościuszki w Przybiernowie..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ulicy T. Kościuszki w Przybiernowie. Zakres obejmuje odcinek o długości około 700 m począwszy od ul. XXX-Lecia..

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 12.000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w punkcie 2 i 3 będą przez zamawiającego odrzucone, jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Warunki wymagane od Wykonawcy, które bezwzględnie musi spełnić, aby nie został wykluczony z udziału w postępowaniu, a oferta była uznana za ważną i podlegała ocenie przez Komisję Przetargową: a) Płatność faktur VAT za wykonanie robót w okresie nie krótszym niż 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. Wykonawca może, zaproponować dłuższe terminy płatności i korzystniejsze warunki płatności. Oferty z terminem płatności krótszym niż 30 dni zostaną odrzucone, jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 89a. ust. 1 pkt. 2 ustawy - prawo zamówień publicznych), b) wykonanie minimum 60 % robót na zadaniu inwestycyjnym siłami własnymi, tj. przy użyciu własnego sprzętu i pracowników - nie dotrzymanie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty, 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a) zrealizowali w ostatnich 5 latach obiekt (robotę) o wartości i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, co potwierdzą pozytywnymi referencjami od poprzednich zamawiających, b) w 2008 roku uzyskali obroty w zakresie robót budowlanych w wysokości 2.000.000 złotych netto, c) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W tym: Kierownik Budowy - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: (a) Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, (b) Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi. (c) Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia d) dysponują, co najmniej po jednej jednostce sprzętu niezbędnego do wykonania prac określonych w dokumentacji projektowej (własny, dzierżawiony lub wynajęty), 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 50 % wartości składanej oferty; b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000,00 zł c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia. 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 5. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty - załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wypełniony lub przepisany zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XIV punkt 2 i 3. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników. 4. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - 8) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy - prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie oświadczenia dla każdego ze wspólników. 8. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY). Do formularza należy dołączyć kopie aktualnych uprawnień budowlanych,projektowych i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem aktualnych zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia wraz z formularzem kopii dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 8. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji - WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ). 9. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia, (jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie podwykonawców) - na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji - PODWYKONAWCY. 10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości 50 % zaproponowanego wynagrodzenia brutto. 11. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 1.000.000,00 zł. 12. Referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru robót) od poprzednich kontrahentów zamówień publicznych, potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością. 13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokumenty, o których mowa w ppkt. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, dokument, o którym mowa w ppkt. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15 a, b, c oraz w pkt. 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem ofert - pkt. 15 ppkt. a i c oraz 16 i nie wcześniej niż 3 miesiące - pkt. 15 ppkt. b. Ponadto należy do Oferty dołączyć: 16. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, obejmujący okresy miesięczne z podziałem na poszczególne roboty według branż - zgodnie z kolejnością podaną na Formularzu Oferty - punkt 3. 17. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanych przedmiarów robót (z zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót) tj. każda pozycja z przedmiaru robót powinna być wyceniona, bez pominięć pozycji. 18. Zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy sprzętu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przybiernow.com.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Link do powyższego ogłoszenia  w BZP: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=97612&rok=2009-04-08


Ze względu na dużą objętość szczegółowej dokumentacji zamieszczamy poniżej tylko dwa przedmiotowe załączniki oraz aktualizacje.  Pozostałe dokumenty (projekt budowlany, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje) możemy wysłać zainteresowanym pocztą email.

17.04.2009r - dodano załącznik: Modyfikacja SIWZ.
22.04.2009 - dodano załącznik: Odpowiedź Przybiernów.
24.04.2009 -
w związku ze zgłoszonym telefonicznie wnioskiem o uproszczenie formularza oferty dodano załącznik: Modyfikacja SIWZ 2.

06.05.2009 - dodano załącznik: informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Hyla 08-04-2009 20:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Hyla 06-05-2009 10:25