Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania opinii biegłego z zakresu hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruntach rolnych działek nr 91/1, 100/8 o 116/8 obr. Włodzisław, gm. Przybiernów

Przybiernów, dnia 12 października 2021 r.

 

OŚ.6221.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Zamawiający:

GMINA PRZYBIERNÓW

ul. Cisowa 3

72-110 Przybiernów

Telefon: 914186451,

Fax: 914186622

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówien? Publicznych jest Wójt Gminy Przybiernów.? Postępowanie o udzielenia niniejszego zamówienia, prowadzone jest do kwoty nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówien? Publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wójt Gminy Przybiernów prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruntach rolnych działek nr 91/1, 100/8, 116/8 obr. Włodzisław, gm. Przybiernów. Do prawidłowego przeprowadzenia postępowania niezbędne jest uzyskanie wiadomości specjalnych w postaci opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej zgodnie z art. 84 par. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W zakres prac wchodzi:

1. Sporządzenie opinii której celem będzie określenie czy działania właściciela działki nr 91/1 obr. Włodzisław, gm. Przybiernów doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz ewentualne zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie.

Opinia powinna zawierać:

1. Ustalenie związku przyczynowo skutkowego między dokonaną zmianą na działce nr 91/1 obr. Włodzisław a wynikłą z powodu tej zmiany szkodą na gruncie sąsiednim.

2. Przedstawienie analizy na temat ukształtowania stanu wód przed wykopaniem rowu i usypaniem grobli w tym szczegółowej analizy ukształtowania terenu i warunków glebowych. 3.Wskazanie czy i jak zmieniły się stosunki wodne (zmiana kierunku spływu oraz natężenia) oraz czy zasypanie rowu, które miałoby stanowić przywrócenie stanu poprzedniego spowoduje zaprzestanie zalewania drogi.

4. Podanie rzędnych badanego terenu i różnice poziomów gruntu wraz z analizą natężenia spływu wody.

Ponadto opracowanie powinno zawierać:

- opis istniejącego stanu wody na gruncie,

- dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie

- informację, czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na

gruncie i przez kogo ona nastąpiła;

- informację, czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, (jeśli tak to, z jakiej

przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);

- informację, kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;

- informację, na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie

- informację, czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna;

- wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerowały

w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;

- czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich

(jeżeli tak to wyszczególnić);

- wnioski i zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne

jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie

urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą

wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać

jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu

poprzedniego.

- informację o wpływie wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku.

Informacje dodatkowe:

1.Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom, w przypadku złożenia przez strony

uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych

uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

2. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem

Wójta Gminy Przybiernów.

3.W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość

potrzeby udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe

Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy w Przybiernowie opinię, o

której mowa wyżej, w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym

egzemplarzu w wersji elektronicznej.

5.Kryterium wyboru ofert: cena 100 %.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. W

przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w ww. terminie

(np. warunki atmosferyczne), może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie

pisemnie sporządzonego aneksu do umowy.

7. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

- kwotę brutto za wykonanie przedmiotowej opinii

- dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.

8. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3,

72-110 Przybiernów do dnia 20 października 2021 r. do godz. 14.00 w zabezpieczonej

kopercie, opisanej:„Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie”.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami uprawniony jest: Łukasz Chojnacki tel.91 4667542, 531 594 868.

                                                                                                                          Wójt Gminy Przybiernów

                                                                                                                          Lilia Ławicka

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 12-10-2021 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2021 14:28