Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXI/265/22 w sprawie skargi na Wójta Gminy Przybiernów w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2023-01-03 15:35
dokument Uchwała Nr XXXI/264/22 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku 2022-12-30 12:55
dokument Uchwała Nr XXXI/263/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w obrębie Przybiernów ? 3, na rzecz użytkownika wieczystego 2023-01-03 15:34
dokument Uchwała Nr XXXI/262/22 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów 2023-01-03 15:34
dokument Uchwała nr XXXI/261/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-12-30 12:54
dokument Uchwała Nr XXXI/260/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 2023-01-03 15:33
dokument Uchwała Nr XXXI/259/22 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 2023-01-03 15:32
dokument Uchwała Nr XXXI/258/22 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2035 2023-01-16 09:09
dokument Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 2023-01-05 10:00
dokument Uchwała nr XXXI/256/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 2023-01-16 09:08
dokument Uchwała Nr XXX/254/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2022-11-21 11:42
dokument Uchwała Nr XXX/253/22 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2023 2022-11-21 13:21
dokument Uchwała Nr XXX/252/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2022-11-21 13:20
dokument Uchwała Nr XXX/251/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 2022-11-22 11:37
dokument Uchwała Nr XXX/250/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, uczniów i młodzieży do placówek oświatowych 2022-11-21 13:03
dokument Uchwała Nr XXX/249/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 2022-11-21 13:02
dokument Uchwała nr XXX/248/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 2022-11-21 11:40
dokument Uchwała nr XXX/247/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. 2022-11-21 11:39
dokument Uchwała nr XXIX/246/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. 2022-11-10 07:23
dokument Uchwała Nr XXVIII/245/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów 2022-10-05 14:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/244/22 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Przybiernów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2022-10-05 14:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/243/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 66,85 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia 2022-10-07 12:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/242/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia 2022-10-07 12:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/241/22 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy 2022-10-07 12:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/240/22 w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przybiernów na rok szkolny 2022/2023 2022-10-13 10:43
dokument Uchwała Nr XXVIII/239/22 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przybiernów 2022-10-13 10:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/238/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 2022-10-05 13:57
dokument Uchwała nr XXVIII/237/22 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 2022-10-06 11:35
dokument Uchwała nr XXVIII/236/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. 2022-10-05 13:56
dokument Uchwała nr XXVII/235/22 w sprawie zmiany budżetu gminy Przybiernów na 2022 rok. 2022-09-28 11:42
dokument Uchwała Nr XXVI/234/22 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2021 rok 2022-06-22 12:01
dokument Uchwała Nr XXVI/233/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. 2022-06-22 12:01
dokument Uchwała nr XXVI/232/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. 2022-06-22 12:00
dokument Uchwała Nr XXVI/231/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-06-23 10:53
dokument Uchwała Nr XXVI/230/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-06-23 10:53
dokument Uchwała Nr XXVI/229/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania 2022-06-22 11:51
dokument Uchwała Nr XXV/228/22 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów" 2022-07-18 12:13
dokument Uchwała Nr XXV/227/22 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów 2022-06-20 12:40
dokument Uchwała Nr XXV/226/22 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2022-07-15 12:57
dokument Uchwała Nr XXV/225/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2022-06-20 12:39
dokument Uchwała nr XXV/224/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 2022-06-20 12:38
dokument Uchwała nr XXV/223/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. 2022-06-20 12:37
dokument Uchwała Nr XXV/222/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Mały Strażak-2022? 2022-06-20 12:35
dokument Uchwała Nr XXV/221/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. 2022-06-20 12:35
dokument Uchwała Nr XXV/220/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoźnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. 2022-06-20 12:34
dokument Uchwała Nr XXV/219/22 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? tj. na zakup sprzętu i techniki specjalnej. 2022-06-20 12:33
dokument Uchwała Nr XXIV/218/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 2022-04-06 11:59
dokument Uchwała Nr XXIV/217/22 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2022. 2022-04-06 07:58
dokument Uchwała Nr XXIV/216/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przybiernów 2022-04-06 15:04
dokument Uchwała Nr XXIV/215/22 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Przybiernów 2022-04-06 07:57
dokument Uchwała Nr XXIV/214/22 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku 2022-04-04 13:08
dokument Uchwała Nr XXIV/213/22 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2022 rok. 2022-04-06 11:56
dokument Uchwała nr XXIV/212/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 2022-04-08 13:35
dokument Uchwała nr XXIV/211/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. 2022-04-05 09:32
dokument Uchwała Nr XXIII/210/22 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zainstalowanie lampy oświetleniowej na słupie energetycznym usytuowanym w pasie drogowym ul. Fabrycznej, celem poprawy warunków bezpieczeństwa 2022-02-07 13:56
dokument Uchwała Nr XXIII/209/22 w sprawie petycji dotyczącej zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego, w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych 2022-02-07 13:55
dokument Uchwała Nr XXIII/208/22 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-02-07 13:54
dokument Uchwała Nr XXIII/207/22 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-02-07 13:53
dokument Uchwała nr XXIII/206/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 2022-02-10 11:53
dokument Uchwała nr XXIII/205/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. 2022-02-10 11:22