Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XIV/98/11 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2012-01-10 07:41
dokument Uchwała nr XIV/95/11 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przybiernów. 2012-01-10 07:41
dokument Uchwała XIV/94/11 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2012-2033. 2012-02-20 11:04
dokument Uchwała XIV/92/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2033. 2012-02-20 10:50
dokument Uchwała XIV/92/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2033. 2012-02-20 10:49
dokument Uchwała XIV/91/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2012-02-20 10:46
dokument Uchwała Nr XIV/89/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 53/8, 61/2, 67/2, 69, 70, 72/2 i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1 - wraz z załącznikami 2011-12-29 16:11
dokument Uchwała Nr XIV/88/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 2 oraz ich otoczenia - wraz z załącznikami 2011-12-29 16:08
dokument Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów. 2011-12-07 08:17
dokument Uchwała nr XIII/86/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. 2011-12-14 12:43
dokument Uchwała nr XIII/85/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny, wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach leśnych. 2011-12-14 12:38
dokument Uchwała nr XIII/84/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny, wzoru formularza informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach rolnych. 2011-12-14 12:34
dokument Uchwała nr XIII/83/11 w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza dane o nieruchomościach. 2011-12-14 12:28
dokument Uchwała nr XIII/81/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2011-12-14 12:23
dokument Uchwała nr XIII/80/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. 2011-12-14 12:23
dokument Uchwała nr XIII/79/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012. 2011-12-14 12:18
dokument Uchwała XII/74/11 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. 2012-02-15 15:57
dokument Uchwała XII/73/11 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. 2012-02-15 15:55
dokument Uchwała XII/72/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lata 2011-2033. 2012-02-15 15:51
dokument Uchwała XII/71/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2012-02-15 15:41
dokument Uchwała nr XI/68/11 w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury. 2011-10-21 11:02
dokument Uchwała XI/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1.158.830,04 oraz w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu wobec Magellan S.A. w Łodzi w kwocie 2.841.169,96 złotych i wydłużenia okresu spłaty. 2012-02-15 15:30
dokument Uchwała XI/66/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. 2012-02-15 14:58
dokument Uchwała nr XI/65/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2012-02-15 14:07
dokument Uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów obejmującego część działki nr 18/4 w obrębie Dzisna 2011-12-07 08:12
dokument Uchwala nr X/63/11 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów. 2011-08-23 16:27
dokument Uchwała nr X/62/11 w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury. 2011-08-23 16:00
dokument Uchwała X/61/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2033. 2012-02-15 16:15
dokument Uchwała nr X/59/11 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 2011-08-18 10:18
dokument Uchwała nr X/58/11 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 2011-08-18 10:17
dokument Uchwała nr X/57/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-08-18 10:16
dokument Uchwała Nr IX/55/11 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Przybiernów na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej 2011-06-22 09:34
dokument Uchwała nr IX/52/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. 2011-07-05 13:57
dokument Uchwała nr IX/51/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2011-07-05 13:55
dokument Uchwała nr IX/49/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-07-05 10:02
dokument Uchwała nr IX/48/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 2011-07-05 10:01
dokument Uchwała nr VIII/47/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2011-07-07 09:57
dokument Uchwała Nr VIII/44/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 53/8, 61/2, 67/2, 68/2, 69, 72/2 i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1. 2011-06-16 11:15
dokument Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów". 2011-06-16 11:13
dokument Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2011-06-16 11:11
dokument Uchwała nr VII/41/11 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2011-06-19 13:45
dokument Uchwała nr VII/39/11 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Budzieszewicach. 2011-06-19 13:41
dokument Uchwała nr VII/38/11 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2011-06-19 13:53
dokument Uchwała nr VII/37/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. 2011-07-04 16:18
dokument Uchwała nr VII/36/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 2011-07-04 16:16
dokument Uchwała nr VI/35/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. 2011-07-04 15:24
dokument Uchwała nr VI/34/11 w sprawie sfinansowania zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 1.300.000 złotych. 2011-07-04 15:19
dokument Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych 2011-06-16 12:42
dokument Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2011-06-16 12:59
dokument Uchwała nr V/30/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. 2011-07-04 15:15
dokument Uchwała nr V/29/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2011-07-04 15:06
dokument Uchwała nr IV/28/11 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Budzieszewicach. 2011-03-17 13:36
dokument Uchwała nr IV/26/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok. 2011-03-17 17:40
dokument Uchwała nr IV/25/11 w sprawie wyznaczenia Delegatów Gminy do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2011-03-17 17:29
dokument Uchwała nr IV/24/11 w sprawie wyznaczenia Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie. 2011-03-17 14:40
dokument Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Przybiernów 2011-06-16 11:10
dokument Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej włsność gminy Przybiernów na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą włsność osoby fizycznej 2011-06-16 11:07
dokument Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Przybiernów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i za odprowadzenie ścieków dla wszystkich grup odbiorców znajdujących się na terenie Gminy Przybiernów 2011-06-16 12:47
dokument Uchwała nr IV/19/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 2011-03-17 14:14
dokument Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2011-2015, eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopmorskie Spółka z o.o. w Goleniowie na terenie gminy Przybiernów 2011-06-16 12:55
dokument Uchwała nr IV/17/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2011-03-17 12:30