Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 49/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego dla Sołectw Gminy Przybiernów

ZARZĄDZENIE Nr 49/2023

WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

z dnia 7 czerwca 2023r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego dla Sołectw

Gminy Przybiernów

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuję „Regulamin konkursu grantowego dla Sołectw Gminy Przybiernów” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wójt Gminy

Lilia Ławicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2023

Wójta Gminy Przybiernów
z dnia
7 czerwca 2023r.

 

 

Regulamin konkursu grantowego dla Sołectw Gminy Przybiernów

 

§ 1.

 1. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja i inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz własnej miejscowości.

 2. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie finansowania na projekty, które:

 1. wynikają z konkretnych potrzeb danego sołectwa,

 2. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
  i rozsądne koszty realizacji,

 3. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

 4. zakładają współdziałanie mieszkańców,

 5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców,

 6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

§ 2.

 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Przybiernów.

 2. Konkurs adresowany jest do Sołectw Gminy Przybiernów.

 3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez Sołtysa Zgłoszenia do konkursu na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Konkurs dotyczy wyłącznie zadań inwestycyjnych.

 5. Minimalna wysokość finansowania projektu wynosi 20.000 zł, a maksymalna wysokość wynosi 60.000 zł.

 6. Planowana alokacja środków w 2024 roku wynosi 100.000 zł.

 7. Każde Sołectwo może zgłosić jedno przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

 8. Jeśli Sołectwo obejmuje więcej niż jedną miejscowość, to może złożyć maksymalnie
  2 wnioski dotyczące różnych miejscowości.

 9. Wniosku nie mogą złożyć Sołectwa w których realizowana jest inwestycja w ramach alokacji środków na 2023r.

 10. Zgłoszone zadania inwestycyjne muszą być realizowane na nieruchomościach wchodzących w skład mienia komunalnego oraz być zgodne z zakresem zadań własnych gminy.

 11. Do wniosku należy dołączyć wstępny kosztorys przedsięwzięcia lub ofertę cenową, jeżeli zadanie dotyczy zakupu.

 12. Wyłonione do realizacji zadania zostaną zaplanowane w budżecie na kolejny rok.

 13. Wnioski składać można do 8 września 2023r.

 14. Oceny wniosków dokona komisja powołana przez Wójta.

 15. Wnioski należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie.

 16. Składając wniosek Sołtys zobowiązuje się do dbania o sprzęt zakupiony ze środków
  z Konkursu lub do dbania o czystość i porządek w miejscu utworzonym w ramach środków z tego Konkursu.

 

§ 3.

 1. Na podstawie oceny formalnej oraz merytorycznej komisja oceniająca sporządzi listę rankingową i przedstawi ją Wójtowi. Lista jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 2. Ostateczną decyzję o finansowaniu wybranych przedsięwzięć podejmie Wójt.

 3. Do realizacji może zostać wybrany więcej niż jeden wniosek, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6.

 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi za pośrednictwem strony internetowej gminy www.przybiernow.pl.

 

 

§ 4.

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w tym samym trybie, co jego wprowadzenie i wejście w życie.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

Załącznik:

Wzór wniosku (Zgłoszenia do konkursu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przybiernów …………………..

(miejscowość, data)

…………………………………

(pieczątka nagłówkowa sołectwa )

 

 

 

Wójt Gminy Przybiernów

ul. Cisowa 3

72-110 Przybiernów

 

 

 

zGŁOSZENIE

do Konkursu grantowego dla Sołectw Gminy Przybiernów

 

 

Wnioskodawca:

 1. Nazwa sołectwa: ……………………………………………………..………….

 2. Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie Zgłoszenia (osoba do kontaktu)

 

……………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, funkcja, telefon, e-mail)

 

 1. Nazwa projektu

Nazwa:

 

 

 

 

 

 1. Opis projektu

  Opis:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 2. Zestawienie rzeczowo – finansowe projektu

Wnioskowana wysokość GRANTU DLA SOŁECTWA:

 

 

Koszty inwestycyjne związane z realizacją projektu

Nazwa (rodzaj) planowanego kosztu

Szacunkowa wartość (zł)

Sposób oszacowania (oferta, cennik, notatka z rozeznania rynku)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA2:

 

 

 

 

 1. Miejsce realizacji projektu (w tym numer działki)

 

 

 

 

 1. Inne informacje (np. zdjęcia, mapka)

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że:

 1. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
  i faktycznym,

 2. projekt jest popierany przez większość mieszkańców sołectwa i zostałem upoważniony do jego zgłoszenia.

 3. zobowiązuję się do dbania o sprzęt zakupiony ze środków z Konkursu lub do dbania o czystość i porządek w miejscu utworzonym w ramach środków z tego Konkursu.

 

 

 

 

 

 

........................................................ ………………………………………….

(pieczęć Sołectwa) (pieczęć i podpis Sołtysa)

 

Załączniki:

Dokumenty (oferty, cenniki, notatki z rozeznania rynku), przywołane w p. 6 Zgłoszenia, związane z szacowaniem kosztów projektu.

 

……………………………………………….

 

……………………………………………….

 

……………………………………………….

 

……………………………………………….

 

……………………………………………….

1 Dla każdego kosztu wybrać właściwy sposób – odpowiedni dokument musi być dołączony do Zgłoszenia jako załącznik 1

2 Minimalna kwota dofinansowania to 20.000 zł, natomiast maksymalna nie może przekraczać 60.000,00 zł

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Andrzejewska 03-07-2023 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Andrzejewska 03-07-2023
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2023 13:41