Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr III/18/18 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Przybiernów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2019-01-17 16:31
dokument Uchwała nr III/17/18 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021. 2019-01-17 16:11
dokument Uchwała nr III/16/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Przybiernów. 2019-01-07 17:13
dokument Uchwała Nr III/15/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2021-05-05 08:36
dokument Uchwała nr III/14/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". 2019-02-08 12:02
dokument Uchwała nr III/13/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2019-2033. 2019-02-08 11:42
dokument Uchwała nr III/12/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2019. 2019-02-06 09:43
dokument Uchwała nr III/11/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/207/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. 2019-02-08 11:34
dokument Uchwała nr III/10/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. 2019-03-21 22:47
dokument Uchwała nr III/9/18 w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Przybiernów na lata 2018-2032. 2019-01-02 15:20
dokument Uchwała Nr II/8/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przybiernów 2021-05-05 08:34
dokument Uchwała Nr II/7/18 w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 2021-05-05 08:31
dokument Uchwała Nr II/6/18 w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy 2021-05-05 08:30
dokument Uchwała Nr II/5/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przybiernów 2021-05-05 08:29
dokument Uchwała Nr I/4/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójt Gminy 2021-05-05 08:27
dokument Uchwała Nr I/3/18 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Przybiernowie 2021-05-05 08:26
dokument Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie 2021-05-05 08:25
dokument Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Przybiernowie 2021-05-05 08:23
dokument Uchwała Nr XXIX/250/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przybiernów 2021-05-05 09:06
dokument Uchwała nr XXIX/249/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/207/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. 2019-01-02 16:02
dokument Uchwała nr XXIX/248/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. 2019-01-17 10:36
dokument Uchwała nr XXIX/247/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów. 2019-01-16 13:17
dokument Uchwała nr XXIX/246/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Przybiernów. 2018-11-22 18:27
dokument Uchwała Nr XXIX/245/18 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021 2021-05-05 09:05
dokument Uchwała nr XXIX/244/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019. 2018-12-14 11:24
dokument Uchwała Nr XXVIII/243/18 w sprawie nieodpłatnego przejęcia odcinka sieci wodociągowej stanowiącego własność osoby prywatnej w miejscowości Babigoszcz 2021-05-05 09:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/242/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/208/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok" 2021-05-05 09:02
dokument Uchwała nr XXVIII/241/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/207/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. 2018-12-10 15:39
dokument Uchwała nr XXVIII/240/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. 2019-01-16 16:27
dokument Uchwała nr XXVII/239/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. 2019-01-16 13:26
dokument Uchwała nr XXVII/238/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. 2018-10-12 12:07
dokument Uchwała nr XXVII/237/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego". 2018-09-07 14:25
dokument Uchwała nr XXVII/236/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego". 2018-09-07 13:33
dokument Uchwała nr XXXVII/235/18 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przybiernów. 2018-08-13 12:46
dokument Uchwała nr XXVII/234/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Przybiernów. 2018-08-09 14:04
dokument Uchwała nr XXVII/233/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-09-07 10:49
dokument Uchwała nr XXVII/232/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/16 dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. 2018-09-07 10:47
dokument Uchwała nr XXVII/231/18 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów (Uchwała Nr XXVI/215/18). 2018-08-17 14:43
dokument Uchwała Nr XXVII/230/18 w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Przybiernów na nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące własność osoby fizycznej 2021-05-05 08:59
dokument Uchwała Nr XXVII/229/18 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Przybiernów 2021-05-05 08:57
dokument Uchwała Nr XXVII/228/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przybiernów 2021-05-05 08:55
dokument Uchwała nr XXVII/227/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów. 2018-07-20 12:12
dokument Uchwała nr XXVII/226/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-09-07 12:38
dokument Uchwała nr XXVII/225/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. 2018-09-07 12:31
dokument Uchwała nr XXVI/224/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017 -2023. 2018-04-09 11:16
dokument Uchwała Nr XXVI/223/18 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2018 2021-05-05 08:53
dokument Uchwała Nr XXVI/222/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na 2018 rok 2021-05-05 08:51
dokument Uchwała nr XXVI/221/18 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2018 rok. 2018-04-09 10:23
dokument Uchwała nr XXVI/220/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2024. 2018-11-20 13:56
dokument Uchwała nr XXVI/219/18 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-11 11:46
dokument Uchwała nr XXVI/218/18 w sprawie podziału Gminy Przybiernów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-11 12:45
dokument Uchwała nr XXVI/217/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku. 2018-04-11 14:58
dokument Uchwała Nr XXVI/216/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw publicznym gminnym drogom w Przybiernowie 2018-05-11 13:54
dokument Uchwała nr XXVI/215/18 w sprawie uchwalenia regulaminu wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzeń w gminie Przybiernów. 2018-08-17 14:28
dokument Uchwała nr XXVI/214/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2018-2033. 2018-04-11 15:18
dokument Uchwała nr XXVI/213/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2018 rok. 2018-04-11 11:50
dokument Uchwała nr XXVI/212/18 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w Gminie Przybiernów". 2018-03-26 15:59
dokument Uchwała nr XXVI/211/18 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz". 2018-03-26 15:58