Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XVI/135/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy w Przybiernowie  uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Przybiernów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklaracja może być składana w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) w formie dokumentu elektronicznego.
2. Wzór deklaracji, w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Przybiernowie pod adresem www.bip.przybiernow.pl w zakładce „elektroniczna skrzynka podawcza”.
3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej  nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych,
2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/117/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 września 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przybiernów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kazanowski

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Hyla 05-02-2021 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2021 12:17