Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XVI/137/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przybiernów na rok 2021. 2021-02-05 12:43
dokument Uchwała Nr XVI/136/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-01-11 15:04
dokument Uchwała nr XVI/135/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2021-02-05 12:17
dokument Uchwała nr XVI/134/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Przybiernów. 2021-02-05 11:58
dokument Uchwała Nr XVI/133/20 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie 2021-01-08 11:21
dokument Uchwała Nr XVI/132/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2021-2033 2021-01-12 13:59
dokument Uchwała Nr XVI/131/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2021 2021-01-12 08:14
dokument Uchwała XVI/130/20 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033 2021-01-12 14:07
dokument Uchwała nr XVI/129/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok. 2021-01-12 14:12
dokument Uchwała Nr XV/128/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 346,50 m2 stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia 2020-11-24 10:23
dokument Uchwała Nr XV/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej wpisanej do rejestru zabytków. 2020-11-25 08:28
dokument Uchwała nr XV/126/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. 2020-11-26 11:57
dokument Uchwała nr XV/125/20 w sprawie zmiany uchwały wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów. 2020-11-26 11:54
dokument Uchwała nr XV/124/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2021-01-18 12:58
dokument Uchwała nr XV/123/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. 2020-11-26 11:51
dokument Uchwała XV/122/20 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033 2020-11-30 09:15
dokument Uchwała nr XV/121/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok. 2020-11-30 09:13
dokument Uchwała Nr XIV/120/20 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2021-01-19 09:58
dokument Uchwała nr XIV/119/20 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2020-11-16 12:29
dokument Uchwała nr XIV/118/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2020-11-16 12:13
dokument Uchwała nr XIV/117/20 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów. 2020-11-16 11:01
dokument Uchwała nr XIV/116/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-11-03 10:48
dokument Uchwała nr XIV/115/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów. 2020-11-16 08:49
dokument Uchwała nr XIV/114/20 w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przybiernów na rok szkolny 2020/2021. 2020-11-16 14:45
dokument Uchwała nr XIV/113/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przybiernów. 2020-11-03 10:47
dokument Uchwała XIV/112/20 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033 2020-10-08 13:24
dokument Uchwała nr XIV/111/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok. 2020-10-08 13:27
dokument Uchwała Nr XIII/110/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przybiernów 2020-07-21 12:48
dokument Uchwała Nr XIII/109/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2020-07-22 14:07
dokument Uchwała Nr XIII/108/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przybiernów za 2019 rok 2020-07-21 12:46
dokument Uchwała Nr XIII/107/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-21 12:44
dokument Uchwała Nr XIII/106/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 2020-07-21 12:43
dokument Uchwała Nr XIII/105/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przybiernów wotum zaufania 2020-07-21 12:40
dokument Uchwała Nr XII/104/20 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Babigoszcz 2020-07-02 09:38
dokument Uchwała nr XII/103/20 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033 2020-07-02 09:41
dokument Uchwała nr XII/102/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok. 2020-08-13 17:30
dokument Uchwała Nr XII/101/20 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego" 2020-07-02 09:44
dokument Uchwała Nr XII/100/20 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego" 2020-07-02 09:43
dokument Uchwała nr XII/99/20 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 2020-08-13 17:51
dokument Uchwała nr XII/98/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2020-07-06 16:08
dokument Uchwała Nr XII/97/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2020-07-02 09:36
dokument Uchwała nr XII/96/20 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2020-07-06 16:07
dokument Uchwała nr XII/95/20 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2020-07-06 16:09
dokument Uchwała Nr XII/94/20 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2020 2020-07-02 09:34
dokument Uchwała Nr XII/93/20 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2020 2020-07-02 09:33
dokument Uchwała XII/92/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław. 2020-08-13 15:50
dokument Uchwała nr XI/91/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok. 2020-04-20 19:51
dokument Uchwała nr XI/90/20 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku 2020-03-30 10:00
dokument Uchwała nr XI/89/20 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2020 rok. 2020-04-27 14:18
dokument Uchwała nr X/88/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok. 2020-03-06 12:18
dokument Uchwała nr X/87/20 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2020-03-06 12:17
dokument Uchwała nr X/86/20 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów. 2020-03-06 12:15